Homília 16.10.2020

text liturgických čítaní TU

Nájdite kvas pokrytectva

Židovská Veľká Noc – Pesach je rodinným sviatkom. Sprevádza ho množstvo tradícií. Počas prípravných dní pani domu robí „jarné upratovanie“, čím pripravuje domácnosť na príchod Pesachu. Deň pred Pesachom upratovanie vrcholí a je ukončené rituálom bdikat chamec – hľadanie kvasu. Počas nasledovných dní je totiž zakázané konzumovať či vlastniť čokoľvek kvasené, preto sa z domova odstraňuje všetok kvas. Mamy schovajú pre svoje deti kúsok chleba, ktorý, keď ho deti nájdu, obradne spália – rituál sa nazýva bi‚ur chamec. Pri tejto príležitosti sa recituje anulácia pre prípad výskytu drobných čiastočiek kvasu: „V tejto chvíli anulujem chamec, ktorý som videl aj nevidel.“ Počas nasledujúcich siedmich dní sa konzumuje iba nekvasený chlieb – maces (m. č. macot). Dnes sa, samozrejme, kupuje, ale v minulosti si ho gazdiné piekli samy z vody a minimálne deň starej múky. Vyvaľkané cesto sa prešlo valčekom s ostňami a pieklo maximálne 18 minút – aby sa zabránilo kvaseniu. Konzumácia macesu zároveň pripomína nedostatok času pri odchode z Egypta, keď si Hebreji museli v rýchlosti zobrať na putovanie ešte nevykysnuté cesto.

Aká to musela byť zábava hľadať ukrytý kvas. Z akou slávou a hrdosťou nieslo malé židovské dieťa mame ukázať, že sa mu podarilo kvas nájsť, aby mohol so svojimi predkami bez kvasu vyjsť z hriešneho Egypta. Malé židovské dieťa nepochybovalo, že v  jeho dome je kvas. Iba ho bolo treba hľadať, aby sa mohla začať oslava Božej Lásky.
V Kristovi sa ku tebe priblížila mocná láska. Taká, ktorá miluje aj ľudí – deti s kvasom pokrytectva. Ten, ktorý má MOC, ktorý si zaslúži rešpekt vraví: Chráňte sa kvasu pokrytectva. Spasiteľný strach a rešpekt, pripravuje ma stretnúť sa so svojím pokrytectvom, neznegovať jeho výskyt u seba a u svojich milovaných blízkych. Stoj pri mne Pane, aby som vtedy neznenávidel seba či iných, ale spoznal v pokore Lásku anulujúcu nájdený kvas. Priniesol pred teba úspešne odkrytý hriech, ako milovaný víťaz, ktorý môže začať oslavovať.

páter Miroslav Hruška, kaplán

FARSKÉ OZNAMY 11.10.2020

  1. Kvôli epidemiologickým opatreniam v kostole na sv. omši môže byť najviac 50 osôb. Preto do odvolania budú dodatočné sv. omše s nedeľnou platnosťou v sobotu o 17:00 h a v nedeľu o 7:00 h ráno a o 17:00 h.
  2. V utorok (13. októbra) pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo, o 18:00 h svätá omša. Po sv. omši sa pomodlíme loretánske litánie.
  3. Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca z minulej nedele činila 357 €.
  4. Milodary na farský kostol od ružencového bratstva 100 €. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. (IBAN: SK9709000000000261417234).
  5. Na budúcu nedeľu (18. októbra), nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.
    Slovensko sa počas tejto nedele modlí a podporuje Srí Lanku.
  6. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe † Máriu Masarikovú a †Alenu Krajčovičovú. Modlime sa za ne a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
  7. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie epidémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!