Homília 6.11.2020 Piatok 31. týždňa v Cezročnom období

Liturgické čítania TU

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci!
V dnešnom prvom čítaní sv. Pavol píše takéto slová: „naša vlasť je v nebi“ . Nielen sviatky Nanebovstúpenia Pána Ježiša a Nanebovzatia Panny Márie sú na to, aby sme ešte viac túžili po nebi, ale aj tento čas, ktorý práve prežívame, novembroví čas, keď môžeme získať výnimočné odpustky pre našich zosnulých. Keď mi im pomôžeme dostať sa do neba, som si istý, že oni v nebi nezabudnú na nás a budú sa modliť, aby sme boli šťastní už tu na zemi, ale aj vo večnom živote. Naša nebeská vlasť je pripravená pre každého z nás. V kolónke občianstvo by mali byť dve miesta a jedno z nich Nebo.
Dnes žalmista hovorí: „s radosťou pôjdeme do domu Pánovho“. Tak veľmi by som bol rád, aby každý s našej farnosti, hoci raz v týždni, hoci na chvíľu, zastavil sa v kostole. Či na krátku modlitbu vo vestibule, ktorí je otvorení od 9:00 do 18:00, alebo v kostole za prítomnosti kňaza od 9:00 do 10:00 a od 17:00 do 18:00, alebo v nedeľu medzi 14:00 a 17:00. S radosťou poďme do domu Pánovho.
Dnešné evanjelium prináša kazateľom problémy v jeho vysvetlení. Napríklad, či Boh naozaj chváli nepoctivého správcu. Ale dnes v tomto čase pandémie skúsme sa pozrieť na to Božie slovo ako na pozvanie, aby sme sa vždy snažili nájsť východisko, riešenie, aj tam, kde sa zdá, že všetky dvere sú pozatvárané a všetky riešenia chybné. Keď to nezvládame, vždy môžeme prosiť o pomoc – my kresťania Boha a ľudí, ktorých Pán Boh dal na našu cestu. S Bohom a s ľuďmi ochotnými pomôcť to všetko zvládneme. Amen.
Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

p. Robert Kurowidzki
správca farnosti

Homília štvrtok 5.11.2020

Liturgické čítania TU

„To je anjel!“ Hovoríme niekedy na nejakého človeka. Či však máme evanjeliový pohľad na anjela. Pretože pán Ježiš hovorí o radosti anjela. Radosť anjela sa opiera na nájdení strateného človeka. Radosť anjela spočíva v radosti z človeka hriešnika, ktorý robí pokánie. Videli sme už človeka, ktorý mal takúto radosť? Mohli sme o ňom povedať: to je anjel!? Nech teda anjeli vplývajú na nás, nech sú našimi priateľmi, aby sme aj my mohli raz byť takí, aby aj o nás raz mohli povedať: to je anjel!.
Nachádzame sa tiež v dušičkovom období, keď chceme získať odpustky pre našich blízkych zosnulých. Myslím, že oni chcú mať účasť na nebeskej radosti. Čiže, chcú mať radosť z tých, ktorí robia pokánie. Preto odporúčam všetkým, aby v tomto období pristúpili k sviatosti zmierenia, k sviatosti pokánia, a tak priviedli svojich blízkych zosnulých do nebeskej radosti. Aby im dali možnosť túto radosť čím skôr prežívať.

páter Miroslav