Ružencové bratstvo

Ružencové bratstvo

Sv. Ján Pavol II. povedal: „Ruženec je moja najobľúbenejšia modlitba. Je to nádherná modlitba! Nádherná vo svojej jednoduchosti a hĺbke.
Ružencové bratstvo pri našom farskom kostole bolo oficiálne založené zakladacou listinou 14. 02. 2012, čím sme boli pričlenení k Dominikánskej rodine s úmyslom prosiť a osobitne si uctievať Pannu Máriu prostredníctvom modlitby posvätného ruženca. O túto oficiálnu registráciu v Dominikánskom mariánskom centre v Košiciach sa zaslúžil páter Martin Lehončák a zároveň prevzal starostlivosť nad naším Ružencovým bratstvom. V súčasnosti ružencové bratstvo tvorí sedem ruží po 20 ľudí, ktorí sú členmi Živého ruženca.
Povinnosti členov Živého ruženca:
1.) modliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca za obrátenie hriešnikov, za živých i zosnulých členov Ružencového bratstva, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov
2.) raz za mesiac sa zísť – u nás každú prvú nedeľu po sv. omši o 9,00 hod. – na spoločnom stretnutí na modlitbe a uskutočniť výmenu ružencových tajomstiev.

Každý člen Ružencového bratstva získava výsady prisľúbené Pannou Máriou – jej osobitnú ochranu, spoluúčasť na dobrách všetkých členov RB, v stanovených dňoch možnosť úplných odpustkov.

Každý mesiac – spravidla trinásteho dňa mesiaca – je odslúžená sv. omša za členov RB. Za zomrelých členov je to v novembri. Pri úmrtí člena RB si ho uctíme účasťou na pohrebe a zakúpením smútočného venca, ako aj odslúžením sv. omše na 30-ty deň po smrti. Na výročný deň založenia RB a na sviatok Ružencovej Panny Márie je tiež odslúžená sv. omša za našich členov.

Tešíme sa z každého nového člena a s radosťou ho medzi sebou privítame. Aj tak sa môžeme spoločne modliť za rôzne úmysly, vyprosiť si milosti pre seba, svoje rodiny, našu farnosť i duchovných otcov a užívali tak všetky dobrá, ktoré nám Boh skrze modlitbu svätého ruženca dáva.

Veríme, že nás modlitba posvätného ruženca posilní a cez Pannu Máriu nás jej Syn Ježiš Kristus obdaruje svojimi milosťami.

Anna Čergeťová, horliteľka RB