Novéna k sv. Pavlovi Prvému Pustovníkovi

TEXT NOVÉNY TU

Aby si naše chyby a nedostatky v láske napraviť ráčil!

Základnou túžbou a hlavnou potrebou človeka je láska. Každý chce byť milovaný a každý, hoci často je slabý, chce milovať. Ťažko je nám sa k tomu priznať. John Powell písal: „Láska si váži a udeľuje istotu hodnoty milovanej osobe. Láska sa snaží naplniť potreby milovanej osoby. Láska odpúšťa a zabúda na nezdary milovanej osoby.“ Preklopme to na úroveň duchovného života. Nie je to azda tak ,že Boh, ktorý je Láska, má v úcte každého z nás. Neustále sa snaží upevniť našu jedinečnosť. Nie je to azda tak ,že On pozná najlepšie naše potreby a chce nás naplniť sebou. Nie je to azda tak ,že vždy odpúšťa nám hriechy, zabúda na nezdary a vyťahuje svoju dlaň pripravenú nám pomôcť? On nás miluje jednoducho, priamo a celých. Záleží mu na nás, sme preňho dôležití a nikdy sa nás nevzdá. Je to veľmi konkrétna a silná dobrá novina. Potrebujeme si to často uvedomovať, pretože súčasný svet nepresviedča nás o láske. Hoci naoko všade o nej hovorí. Svet často hovorí: „si neschopný“, ale Boh vzápätí uisťuje: „máš veľkú hodnotu“. Svet hovorí: „nič z teba nebude“, Boh : „máš pred sebou veľké možnosti“.  Svet nás bude presviedčať, že nie sme schopný milovať, a že nikto nebude milovať nás. Boh, že môžeme milovať, a že sme milovaný taký, aký sme zadarmo. Benedikt XVI. Už na začiatku svojej encykliky Deus Caritas est píše: „základnou hybnou silou opravdivého rozvoja každého človeka a celého ľudstva je Láska“ (DC 1). Každého z nás rodičia priniesli na krst. Vďaka tomu mohli sme stretnúť vo svojom živote Boha, Lásku. Dnes Ho stretávame v každej sviatosti, na ktorej máme účasť. Je to veľká milosť a dar, ktorý môžeme pekne rozvíjať. Ale aj bolestne stratiť. Chceme dnes opäť rozpáliť skúsenosť živej lásky Boha, ktorej dôkaz máme v Kríži jeho Syna. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3,16) Ježiš neprišiel preto, aby nás odsúdil, ale presvedčil o láske Boha, a spasiť nás z lásky. Nemusím sa jej báť, pred Láskou utekať. Sv. Ján vo svojom liste píše: „V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach“ (1Jn 4,18). Vo svojej podstate Boh je láskou. Preto k nemu bez strachu chceme obrátiť svoje srdcia, tak ako to pred dávnymi rokmi urobil sv. Pavol Prvý Pustovník.  

Páter Matúš Walczak, paulín

FARSKÉ OZNAMY 10.01.2021

  1. Vysielame slávenie sv. omší naživo cez internet každú nedeľu z nášho farského kostola bez účasti veriacich. Podrobnosti sú na internetovej stránke farnosti.
  2. Zamyslenia na každý deň nájdete na internetovej stránke našej farnosti.
  3. V tomto týždni nás čakajú dva sviatky: 15. januára sv. Pavla Prvého Pustovníka a 16. januára Panny Márie Kráľovnej pustovníkov. Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu zavŕšime v nedeľu 17. januára slávnostnou sv. omšou o 10:30 h. Texty k súkromnej modlitbe deviatnika si môžete zobrať z vestibulu kostola alebo zobraziť cez našu internetovú stránku.
  4. Náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák nás pozýva, aby sme sa zapojili do výzvy „Päť minút pre Boha – päť minút pre seba“. Otec biskup píše: „Povzbudzujem Vás bratia a sestry, napriek tomu, že situácia je mimoriadne vážna a ťažká, aby ste každý podľa svojich možností, schopností, osobnej zodpovednosti voči sebe samým, ako aj naším blížnym urobili všetko pre odvrátenie pandémie a jej následkov. Nezabudnime tiež pritom na to, aby sme si udržali vo svojich srdciach vieru, nádej, lásku, rozvahu a pokoj a rozvíjali tak kultúru starostlivosti. My veriaci totiž vieme, že sú tu aj duchovné prostriedky, aby sme pomohli ozdraviť a ochrániť tento svet, nielen pred chorobami, ale aj pred zlom, hriechom. Preto Vás pozývam zapojiť sa do diecézneho spoločenstva pod názvom „Päť minút pre Boha – päť minút pre seba“. Počas celého mesiaca január sa každý večer o 20:00 h zjednoťme v krátkej modlitbe podľa svojich možností: pred krížom, či obrazom, modlitbou, alebo v tichom uvedomení si Božej prítomnosti.“
  5. Milodary na farský kostol 100 € a 50 €, cez bankový účet 100 € a 20 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. (IBAN: SK9709000000000261417234)
  6. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!