Bratstvo svätých anjelov strážcov

Modlitby k anjelom z pavlínskeho modlitebníka

Krátka modlitba k Anjelovi strážnemu:
Anjel Boží, Strážca môj, tebe ma zveril dobrotivý Boh, Prosím ťa osvecuj, veď, stráž a usmerňuj ma. Amen.

Litániové prosby k Anjelom strážnym:
Svätá Mária, Kráľovná anjelov,      oroduj za nás.
Svätí anjeli, naši strážcovia,          orodujte za nás.
Svätí anjeli, ktorí neustále „svätý“ Bohu spievate,
Svätí anjeli, ktorí myšlienky naše Božím svetlom osvecujete,
Svätí anjeli, ktorí ste sa z lásky stali strážcami ľudí, 
Svätí anjeli, ktorí ste poslaní ako pomocníci tým, čo majú dosiahnuť spásu, 
Svätí anjeli, ktorí sa stále pozeráte na tvár nebeského otca,  
Svätí anjeli, ktorí sa radujete z obrátenia každého hriešnika,
Svätí anjeli, ktorí ste vyviedli Lóta z miesta zatratenia,
Svätí anjeli, ktorí ste na hore Sinaj dali Mojžišovi slová života,  
Svätí anjeli, ktorí ste zvestovali radosť a pokoj pri narodení Pána,
Svätí anjeli, ktorí ste na púšti slúžili Kristovi Pánovi,
Svätí anjeli, ktorí ste sa pri hrobe Pánovom zjavili v snehobielych rúchach,
Svätí anjeli, ktorí ste pri Nanebovstúpení potešovali Pánových učeníkov,
Svätí anjeli, ktorí na konci sveta zhromaždíte Božích vyvolených,
Svätí anjeli, ktorí odlúčite dobrých od zlých,
Svätí anjeli, ktorí prinášate modlitby pred Božiu tvár,
Svätí anjeli, ktorí vovádzate do neba duše spravodlivých,
Svätí anjeli, ktorým je zverená starostlivosť o národy a štáty,
Svätí anjeli, ktorí zachraňujete ľudí v rôznych nebezpečenstvách,
My hriešni k tebe Bože voláme,    vyslyš nás Pane
Skrze modlitby našich strážnych anjelov,
Odpusti nám naše hriechy,    prosíme ťa, vyslyš nás
Chráň deti a mládež od hriechu,   
Posilňuj pavlínsky rád vo vernosti svojmu poslaniu,
Ochraňuj Kristovu Cirkev pred útokmi nepriateľov,
Vnukni nám všetkým ešte väčšiu úctu k svätým anjelom,
Daj nám veľký dar zotrvať v posväcujúcej milosti, 

P. Budem ti spievať uprostred anjelov.
V. Vzdám ti úctu v tvojom svätom príbytku a budem ďakovať tvojmu menu.

P. Modlime sa: Bože, ty nám posielaš vo svojej nesmiernej prozreteľnosti svätých anjelov za strážcov, pokorne ťa prosíme, daj nám pod ich opaterou ustavične nachádzať ochranu a tešiť sa v ich spoločnosti vo večnosti. Skrze Krista, nášho Pána.
V. Amen.

Bratstvo Anjelov Strážnych

I. Prehľad dejín
Vznik Bratstva spadá do obdobia potridentskej reformy, keď katolícka Cirkev s veľkým úsilím bojovala s reformáciou. V tom čase hľadala rôzne cesty zamerané na formovanie intelektu širokých más. Jednou z foriem prehĺbenia náboženského života veriacich a postavenia sa proti prúdom reformácie boli početné spolky /katolícke laické bratstvá/ a bratstvá, ktoré mali náboženský a charitatívny charakter. V tomto kontexte treba chápať aj vznik Bratstva svätých anjelov strážcov.

Pápež Urban VIII. bulou In supremo apostolicae dignitatis culmine, vydanou v Ríme 30. augusta 1624, povolil generálovi a provinciálom pavlínov zakladať pri ich kostoloch Bratstvá svätých anjelov strážcov pre všetkých veriacich. Pápež tak urobil na prosbu vtedajšieho generálneho predstaveného rádu o. Jána Zaicza, ktorý ju odôvodnil nábožnou úctou veriacich k sv. anjelovi strážcovi.
V úvode dokumentu, ktorým bolo bratstvo erigované, je zdôraznené, že všetci ľudia pociťujú ochranu anjelov a z toho dôvodu sú povinní odplácať sa im úctou za ich prítomnosť. Povinní sme aj odplácať sa im svojou dôverou v ich mocnú ochranu i vďačnosťou za ich žičlivosť k nám. Pavlíni, kvôli dosiahnutiu súhlasu od Apoštolskej stolice pre vznik bratstva, zdôrazňovali aj spojitosť svojho patriarchu – sv. Pavla, prvého pustovníka, – s anjelmi. Práve títo nebeskí duchovia osobitne posluhovali i ochraňovali duchovného otca rádu a nakoniec odniesli jeho dušu do neba.
Po predošlom pápežskom súhlase na prosbu poľského kráľa Žigmunda III pápež Urban VIII. rozšíril právomoci, ktoré dal pavlínom už predtým. V breve Pastoris aeterni z 8. októbra 1626 pápež dovolil generálovi a provinciálom pavlínov erigovať pri ich kostoloch Bratstvá sv. anjelov strážcov, avšak pri iných kostoloch s výslovným súhlasom miestneho ordinára a rektora kostola pre všetkých veriacich. Pápežovo rozšírenie možnosti zakladať bratstvá otvorilo cestu do mnohých kostolov a výsledkom bolo množstvo novovzniknutých Bratstiev svätých anjelov strážcov.

Aby Apoštolská stolica podnietila veriacich k prejavovaniu úcty anjelom, spolu s uložením povinnosti pavlínom šíriť ich kult a bedliť nad bratstvom, udelila členom bratstva celý rad privilégií a odpustkov pri príležitosti sviatkov bratstva. Podmienkou užívania týchto duchovných privilégií bola príslušnosť do bratstva. Členom Bratstva svätých anjelov strážcov sa mohol stať každý veriaci bez rozdielu pohlavia, stavu či veku, ak bol prijatý oprávnenou osobou a zapísaný do knihy.

II.    Členovia bratstva
A.     Členovia
1.      Členom bratstva môže  byť  každý veriaci,  ktorý verejným,  slávnostným,  dobrovoľným  a vedomým úkonom vyslovenia dôvery anjelovi strážcovi sa zapojí do realizácie úloh bratstva, prijíma na seba jeho povinnosti a túži čerpať z jeho privilégií.
2.      Osobitným darom a bohatstvom bratstva sú podporujúci členovia, ktorí sú na jeho diele účastní svojou modlitbou alebo obetou utrpenia a vydávajú svedectvo svojej viery. Spôsob ich prijatia do bratstva je podmienený zdravotným stavom a inými životnými okolnosťami.

B.      Duchovnosť
1.      Duchovnosť členov Bratstva anjelov strážcov je založená na  dôvere k anjelom a na viere v to, že sú Bohom daní ako prejav starostlivosti a Božej lásky, aby nás chránili, pomáhali nám a neustále nás sprevádzali životom od chvíle počatia až po brány večného života (por. Hebr 1,14; Ž 91,11-12) a spolupracovali s nimi na ceste k spáse (por. Sk 5,19-20; 12,7-10).
2.      Napriek všetkej špecifickosti bratstva jeho spiritualita je v podstate pokračovaním a rozvíjaním krstnej premeny. Sviatosť krstu je totiž nezastupiteľným základom vštepenia do Krista a do jeho mystického tela – Cirkvi (por. Rim 6,4; Kol 1,24). Nasledujúc misiu anjelov v katolíckej Cirkvi členovia zároveň budujú svoju vlastnú identitu, ako aj sú otvorení evanjelizačnej misii celej Kristovej cirkvi na zemi (por. Mk 16,15).
3.      Členovia bratstva budujú svoju duchovnosť hľadiac na anjelov, ako oni zvelebujú a adorujú Boha, a ako sú oni verní Božej vôli (Ž 91, 11-12; Sk 8,26), v modlitbe a boji (por. Ex 23,23; Zach 3,2; Sk 12,11), pri vyprosovaní milostí u Boha (por. Zach 1,12; Zjv 8,1-4), pri skutkoch milosrdenstva (Tob 5, 22), v trpezlivosti a vytrvalosti, v prinášaní pokoja (2 Mach 15,23), potešenia a úľavy v utrpení (Lk 22,43).
4.      Členovia bratstva túžia veriť v to, že v každodennom živote anjel prichádza v konkrétnom človekovi alebo v udalostiach a svojimi znameniami a povzbudzovaním pomáha voliť si dobro a odmietať zlo (por. Ex 23,20; Tob 6,7-8; Job 33,23; Sk 10,22).
5.      Zvláštnou úctou členovia bratstva zahrňujú Máriu, Kráľovnú anjelov, a svätého Michala Archanjela.

C.     Povinnosti
1.      K povinnostiam členov bratstva patrí:
a)      úsilie o zotrvávanie v posväcujúcej milosti,
b)      aktívna účasť na stretnutiach spoločenstva, ktorým predchádza adorácia Najsvätejšej sviatosti, a účasť na Eucharistii v určenom termíne,
c)      individuálna modlitba k anjelom, ktorú si sám vyberie napr. Anjel Pána ráno, napoludnie a večer, modlitba k sv. Michalovi archanjelovi, Litánie k anjelom strážcom, čítanie Svätého písma,
d)      účasť na týchto pobožnostiach: sviatok anjelov strážcov (2. októbra), sviatok archanjelov Michala, Rafaela, Gabriela (29. septembra), spomienka Kráľovnej anjelov (2. augusta), slávnosť svätého Pavla Prvého Pustovníka (15. januára),
e)      využitie možností, schopností a vedomostí, ktoré máme, v službe iným a členom bratstva     

D.     Privilégiá a duchovné dobrá
1.      Členovia bratstva majú účasť na duchovných dobrách rádu.
2.      Otcovia a bratia pavlíni formujú členov bratstva k citlivosti na znaky času a horlivý apoštolát v službe Cirkvi a blížnemu.
3.      Členom bratstva sú udelené špeciálne pápežské odpustky, zaručené pápežskými bulami.
4.      Každý rok v novembri na svätej omši za zosnulých členov bratstva kňaz uvádza mená tých, ktorí odišli k Pánovi.
5.      Na slávnosť svätých anjelov strážcov (2. októbra) promótor bratstva slúži svätú omšu na úmysly členov bratstva. Počas tejto sv. omše všetci členovia, prítomní v kostole, verejne obnovia úkon odovzdania sa pod ochranu svojmu anjelovi strážcovi. Tí, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžu zúčastniť tejto sv. omše, vykonajú si osobné alebo verejné obnovenie úkonu zverenia sa pod ochranu svojmu anjelovi strážcovi a zúčastnia sa na Eucharistii v mieste bydliska.
6.      Kňaz, ktorý predsedá utorkovej večernej svätej omši, sa modlí za členov bratstva a v modlitbe veriacich uvádza úmysly, ktoré zverili členom bratstva tí, korí potrebujú pomoc.
7.      Bratstvo anjelov strážcov v jednote s charizmami rádu pavlínov vo svojej duchovnej formácii čerpá z jeho duchovných dobier (bod 3; časť V, bod 47 Konštitúcií Rádu sv. Pavla, prvého pustovníka):
a)      ohlasovanie Božieho slova na rekolekciách, duchovných obnovách, prednáškach, púťach;
b)      poskytovanie pomoci pri formovaní svedomia v duchu evanjelia duchovným sprevádzaním a kajúcou pobožnosťou;
c)      obľúbenie si liturgickej modlitby, t.j. mať podiel na modlitbe rehoľného spoločenstva, včítane: vešpier, kompletória, krížovej cesty, vigília Zoslania Ducha Svätého, novéna pred Nepoškvrneným počatím, vigília pred Narodením Pána.

E.      Vstúpenie do bratstva
1.      Slávnosť vstúpenia sa môže konať dvakrát v roku, so stálym dátumom 2. októbra, čiže na sviatok anjelov strážcov a 15. januára na sviatok sv. Pavla prvého pustovníka.
2.      Členovia používajú vonkajší znak príslušnosti k bratstvu, ktorým je symbolická socha anjela umiestnená na belasom podklade, na ktorom sú napísané tri písmená BAS, ktoré sú skratkou názvu Bratstva anjelov strážcov.