FARSKÉ OZNAMY 16.08.2020

 1. Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“. Poskytnutá suma vo výške 4200 € je určená na obnovu kovových dverí kaplniek krížovej cesty topoľčianskej Kalvárie. Celková suma projektu je 6000 €.
 2. Tovarníky: Sv. omša s platnosťou za nedeľu bude v sobotu 22. augusta o 19.00 h.
 3. Topoľčany: Farská ofera činila 682 €.
  Tovarníky: Farská ofera činila 109 €.
  Malé Bedzany: Farská ofera činila 161 €.
  Milodary na farský kostol 100 a 20 €. Milodary na farský kostol cez bankový účet 1000€. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.
  (IBAN: SK9709000000000261417234)
 4. V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Vladimíra Maršalu a †Valériu Michalíkovú. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 5. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.

FARSKÉ OZNAMY 09.08.2020

 1. Vo štvrtok 13. augusta bude o 17:00 h Večeradlo a o 18:00 h svätá omša. Po sv. omši sa pomodlíme loretánske litánie. Prosíme, aby ste si priniesli sviece.
 2. V sobotu (15. augusta) pripadá prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše v našej farnosti budú:
  Malé Bedzany 7:30 h
  Tovarníky 9:00 h
  Farský kostol 7:00 h a 18:00 h.
 3. V piatok 14.8. na vigíliu slávnosti Nanebovzatej bude vo farskom kostole v Topoľčanoch na námestí o 18.30 hod. slávnostná organová sv. omša, počas ktorej zaznie viacero krásnych organových skladieb a v jej závere bude slávnostne prečítaný dekrét Apoštolskej penitenciárie Svätej Stolice o rozšírení možnosti získať plnomocné odpustky v tomto mariánskom chráme. Plagát s podrobnosťami je na nástenke.
 4. Tovarníky: Sv. omša cez týždeň bude v stredu o 19:00 h a v nedeľu 16.8.2020 bude o 9:00 h
 5. Ďakujeme za milodary pri dnešnej farskej ofere. V týždni bolo obetované na kostol 100€. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 6. V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Evu Humajovú, Oľgu Šramkovú a Júliu Kamenickú. Modlime sa za ne a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 7. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.