Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

 1. Dnes (v nedeľu 18.06.2017) sú oslavy Božieho Tela vo filiálkach. V Malých Bedzanoch po sv. omši   o 7:30 h a v Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h.
 1. V utorok 27.06.2017 pripadá slávnosť svätého Ladislava, spolupatróna nášho farského kostola. Eucharistii o 18:00 h bude predsedať vdp. Marián Červený. Po svätej omší pozývame všetkých farníkov z Topoľčian, z Tovarník a Malých Bedzian na guláš v školskom dvore.
 1. V rámci duchovných cvičení pre učiteľov -12.07.2017 (od pondelka do stredy) z našej farnosti organizujeme pútnický zájazd do Poľska. Je ešte niekoľko voľných miest. Kto sa chce púte zúčastniť môže sa nahlásiť na fare. Podrobnosti sú na plagáte.

Pomodlíme sa za zosnulých: +Mareka Barányiho a + Jána Čanigu. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 1. V pondelok 12.06.2017 o 19:00 h pozývame do farského kostola nových birmovancov na zápis. Prihlásiť sa môžu žiaci budúcich ôsmych a deviatych tried. 
 1. Vo štvrtok 15.06.2017 oslávi naša farnosť sviatok Božieho Tela. Bude to spoločná svätá omša o 17:30 h pre všetkých našich veriacich z mesta a filiálok Malé Bedzany a Tovarníky. Pozývame všetkých veriacich k jednotnej a vierou naplnenej spoločnej účasti na tejto oslave Eucharistického Krista v uliciach: Lipová, Slnečná, Fialková a Muškátová. Prosíme veriacich o prípravu 4 oltárov a mamičky, aby pomohli dievčatám pri príprave kvietkov na rozsýpanie. Ako po minulé roky, dva oltáre pripravia veriaci z Topoľčian, jeden z Malých Bedzian a jeden z Tovarník. 
 1. V utorok 13.06.2017 bude o 17:00 h Večeradlo a následne svätá omša. Po svätej omši bude mariánsky sprievod. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať mladé rodiny a na budúce (vo štvrtok 13.07.2017) otcovia. 
 1. Eucharistia vigílie slávnosti Kristovho Tela a Krvi v stredu (14.06.2017) bude slávená:

Malé Bedzany 16:30 h., farský chrám 18:00 h., Tovarníky 19:00 h.

Oslavy Božieho Tela budú v nedeľu 18.06.2017 aj vo filiálkach.  V Malých Bedzanoch po sv. omši o 7:30 h a v Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h

 1. Dnes (v nedeľu 4.06.2017) je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorí sa zúčastnia verejného spevu, alebo recitovania hymnu Veni Creator (Príď Duchu Svätý) počas svätej omše, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 
 1. Dnes (4.06.2017) je prvá nedeľa v mesiaci jún. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. Srdečne všetkých pozývame. 
 1. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne modlime Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. 
 1. Od 4. do 11. júna 2017 (nedeľa – nedeľa) bude na celom Slovensku prebiehať Týždeň modlitieb mladých za mladých. Naša farnosť sa pripája k tomuto podujatiu najmä vpondelok 5.06.2017 mládežníckou svätou omšou s Eucharistickou adoráciou. 
 1. V utorok 6.06.2017 po svätej omši o 18:00 h budeme zapisovať úmysly na mesiac júl, august a september. 
 1. Odchod autobusu na pútnický zájazd z našej farnosti do Rakúska do Mariazell bude v sobotu 10.06.2017 o 5:00 h (ráno) pri Základnej škole sv. Ladislava. 
 1. V pondelok 12.06.2017 o 19:00 h pozývame do farského kostola nových birmovancov na zápis. Prihlásiť sa môžu žiaci budúcich ôsmych a deviatych tried. 
 1. Farský kostol: Farská ofera dnes (v nedeľu 4.06.2017) je určená na ventiláciu a obnovu ozvučenia farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Tovarníky: Farská ofera dnes (v nedeľu 4.06.2017) je určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Malé Bedzany: Farská ofera dnes (v nedeľu 4.06.2017) je určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 

Pomodlíme sa za zosnulú: †Zitu Ondruškovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

1. Dnes (v nedeľu 28.05.2017) májová pobožnosť bude o 17:00 h pri kaplnke Panny Márie Bolestnej, na ulici Václavskej (medzi Svätoplukovou a Mojmírovou). Všetkých srdečne pozývame.

2. V stredu 31.05.2017 májová pobožnosť bude mimo farnosti, a to v Nadlickej farnosti na Mechovičke pri Rajčanoch, kde sa nachádza kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Májová pobožnosť začne o 18:00 h a následne bude svätá omša. Dopraviť sa treba samostatne.

3. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na Záverečný koncert 23. ročníka Topoľčianskej hudobnej jari. Účinkuje komorný súbor Amsamble musica per voi (Bratislava) v zložení spev, gitara, romantická gitara, lutna, klavír. Koncert sa koná v stredu 31. mája o 18:00 h. v evanjelickom kostole. Na programe sú diela od renesancie po súčasnosť.

4. Na budúcu nedeľu (4.06.2017) pripadá slávnosť Zoslanie Ducha Svätého. Na tuto slávnosť sa pripravujeme deviatnikom. Z tejto príležitosti, bude na vigíliu slávnosti, v sobotu 3.06.2017 o 20:00 h svätá omša s rozšírenou bohoslužbou slova. Všetkých srdečne pozývame.

5. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci jún. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 1.06.2017 od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok 2.06.2017 od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.

6. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa od štvrtku 1.06.2017 denne budeme modliť Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.

7. Farský kostol: Farská ofera na budúcu nedeľu 4.06.2017, bude určená na ventiláciu a obnovu ozvučenia farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

8. Tovarníky: Farská ofera na budúcu nedeľu 4.06.2017, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

9. Malé Bedzany: Farská ofera na budúcu nedeľu 4.06.2017, bude určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 19:00

 

Sviatosť zmierenia

Farský kostol

Vždy pol hodinu pred svätou omšou

V prvý piatok v mesiaci 1 hodinu pred svätou omšou

V tretiu nedeľu adventu a piatu pôstnu nedeľu od 14:00 do 17:30

 

Malé Bedzany

V prvý piatok v mesiaci od 16:00

V sobotu pred treťou nedeľou adventu a piatou pôstnou nedeľou o 16:00

 

Tovarníky

Vo štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci od 18:00

V stredu pred treťou nedeľou adventu o 16:00

V stredu pred piatou pôstnou nedeľou o 18:00