Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

Farské oznamy, 19.3.2017

20. March 2017

 1. Malé Bedzany: Dnes (v nedeľu 19.03.2017) Krížová cesta bude o 15:00 h.
 2. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v priestoroch školy v piatok o 17:30 h, v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. V modlitbách Krížovej cesty v piatok (24.03.2017) nás budú sprevádzať rodiny.
 3. Poklona pred Oltárnou sviatosťou bude po svätej omši vo štvrtok namiesto piatku. V piatok páter Róbert pozýva na Biblickú prednášku.
 4. Z dôvodu prác v kostole svätá omša bude slúžená v priestoroch školy na prízemí. O eventuálnych zmenách miesta slúženia svätej omše vás budeme informovať pred bohoslužbou.
 5. Liturgická slávnosť sv. Jozefa je tento rok prenesená na pondelok 20.03.2017. Sväté omše budú: v škole o 18:00 h, v Malých Bedzanoch o 16:30 h a v Tovarníkoch o 19:00 h.
 6. Na sobotu 25.03.2017 pripadá slávnosť Zvestovania Pána. Sväté omše budú:Malé Bedzany 16:30 h., vigília slávnosti, v piatok 24.03.2017.
  Tovarníky 9:00 h.,
  Topoľčany 7:00 h a 18:00 h.
 7. Do deväťmesačnej duchovnej adopcie za nenarodené deti sa bude možnosť zapísať v Topoľčanoch a Malých Bedzanoch (v piatok 24.03.2017), v Tovarníkoch (sobotu 25.03.2017).
 8. Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch organizuje Modlitby matiek, a to: v piatok 24.03.2017 o 17:30 h., s pokračovaním pobožnosti Krížovej cesty, ktorá začne o 17:45 h. Modlitby matiek budú pokračovať v sobotu 25.03.2017 o 10:00 h a v nedeľu po večernej svätej omši.
 9. Informujeme vás, že slávnostné uvedenie pavlínov do Šastína, v prítomnosti bratislavského arcibiskupa, Mons. Stanislava Zvolenského a generálneho predstaveného Rádu pavlínov z Čenstochovej, pátra Arnolda Chrapkovského sa uskutoční v nedeľu 26.03.2017 na svätej omši o 10:30 h.
 10. Upozorňujeme, že v noci zo soboty na nedeľu, 25./26.03.2017 sa mení čas na letný, čiže presúvame čas o hodinu dopredu.
 11. V sobotu 8. apríla 2017 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre bude konať duchovná obnova pre lekárov a pracovníkov v zdravotníctve. Obnovu organizuje Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve. Podrobnejšie informácie nájdete nižšie na plagáte.
 12. V tomto roku storočnice zjavení Panny Márie vo Fatime svätý Otec František udeľuje všetkým veriacim katolíckej cirkvi úplné odpustky. Podmienky získania odpustkov sú zapísané na nástenke a na internetovej stránke.
 13. Topoľčany: Farská ofera (19.03.2017), bude určená na opravy spojené so stropom farského kostola. Milodary na farský kostol v poslednom čase činili: 2 x 150 €. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 14. Tovarníky: Farská ofera  (19.03.2017), bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 15. Malé Bedzany: Farská ofera  (19.03.2017), bude určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 

Storočnica fatimských zjavení – úplné odpustky

Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení, v období od 27. novembra 2016 do 26. novembra 2017, obdaroval úplnými odpustkami všetkých veriacich:

1) ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia niektorej slávnosti, či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlia sa modlitbu Otče náš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

2) ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo na inom vhodnom mieste, vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otčenáš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

3) ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu cestovať, robia pokánie zo všetkých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď im to bude možné tri podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred malou soškou Panny Márie Fatimskej vo výročitých dňoch zjavení (vždy v 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) sa duchovne spoja s oslavami jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu;

K získaniu úplných odpustkov je potrebné, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.

 

Sekretariát WAF

(World Apostolate of Fatima)

Farské oznamy, 12.3.2017

11. March 2017
 1. Dnes (v nedeľu 12.03.2017) Krížová cesta bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie, v Malých Bedzanoch o 15:00 h.
 1. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h, v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. V modlitbách Krížovej cesty vo farskom chráme nás budú sprevádzať ženy.
 1. V pondelok 13.03.2017 pripadá v našej farnosti Fatimska pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo a následne svätá omša. V tento deň v modlitbách nás budú sprevádzať Farníci z Tovarník. Na budúce 13.04.2017 pripadá Zelený štvrtok preto Fatimská najbližšia pobožnosť bude až v sobotu 13.05.2017 (v modlitbách nás budú sprevádzať matky).
 1. V pôstnom období poklona pred Oltárnou sviatosťou bude po svätej omši vždy vo štvrtok namiesto piatku. V piatky páter Róbert pozýva na Biblickú prednášku.
 1. Pokračujeme s obnovou stropu nášho farského kostola. Z tohto dôvodu, v čase prác v kostole svätá omša bude slúžená v priestoroch školy na prízemí. O eventuálnych zmenách miesta slúženia svätej omše vás budeme informovať pred bohoslužbou. 
 1. Topoľčany: Farská ofera na budúcu nedeľu 19.03.2017, bude určená na opravy spojené zo stropom farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Tovarníky: Farská ofera na budúcu nedeľu 19.03.2017, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Malé Bedzany: Farská ofera na budúcu nedeľu 19.03.2017, bude určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 

Pomodlíme sa za +Branislav Kováč. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 5.3.2017

5. March 2017

1. Dnes (v nedeľu 5.03.2017) Krížová cesta bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Z tohto dôvodu poklona k Oltárnej sviatosti na prvú nedeľu nebude.

2. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h, v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. V modlitbách Krížovej cesty vo farskom chráme nás budú sprevádzať muži.

3. Topoľčany: V pondelok (6.03.2017) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac apríl, máj a jún 2017.

4. V stredu 8.03.2017 budeme pokračovať s výmenou osvetlenia a následne s obnovou stropu nášho farského kostola. Z tohto dôvodu, v čase prác v kostole, od štvrtku 9.03.2017 svätá omša bude slúžená v priestoroch školy na prízemí. O eventuálnych zmenách miesta slúženia svätej omše vás budeme informovať pred bohoslužbou.

5. V pôstnom období poklona pred Oltárnou sviatosťou bude po svätej omši vždy vo štvrtok namiesto piatku. V piatky páter Róbert pozýva na Biblickú prednášku.

6. Dovoľujeme si Vás osloviť o poskytnutie 2% z dane z príjmu, ktoré môžete poskytnúť na vzdelávanie detí z našej Cirkevnej základnej školy svätého Ladislava. Tlačivá sa nachádzajú na stolíku v zadnej časti farského kostola alebo na riaditeľstve školy. Bližšie informácie sú aj na webovej stránke školy. Všetkým darcom v mene vedenia školy ďakujeme.

7. Dnes (v nedeľu 5.03.2017) je zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

8. Pomodlíme sa za +Ľudovíta Zuzulu, + Helenu Babčanovú a +Elemíra Šípoša. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 26.2.2017

26. February 2017

Tento týždeň (1.03.2017) máme popolcovú stredu. Týmto dňom sa v katolíckej Cirkvi začína pôstne obdobie, ktoré nás má pripraviť na slávenie Veľkej noci.

 • Pred pôstnym obdobím vo farskom chráme bude poklona – trojdnie 26.-28.02.2017, a to: v nedeľu popoludní – od 15:00 h do 17:00 h., v pondelok a v utorok po svätej omši.
 • Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nenahradzuje zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.
 • Na Popolcovú stredu sväté omše v našej farnosti budú: farský kostol      7:00 h a 18:00 h., Malé Bedzany 16:30 h., Tovarníky 19:00 h
 1. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h, v Tovarníkoch v piatok o 18:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. V modlitbách Krížovej cesty vo farskom chráme nás bude sprevádzať Farská rada.
 2. Na budúcu nedeľu (5.03.2017) Krížová cesta bude o 15:00 h na Kalvárii, alebo v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Miesto konania pobožnosti upresníme v nedeľu v oznamoch.
 3. Topoľčany: Tento týždeň sviatosť zmierenia budeme vysluhovať z príležitosti prvého piatku v mesiaci marec a aj pred Popolcovou stredou. Vo farskom kostole bude spoveď hlavne v pondelok (27.02.2017) od 17:00 h.
 4. Tovarníky: Tento týždeň sviatosť zmierenia budeme vysluhovať z príležitosti prvého piatku v mesiaci marec a aj pred Popolcovou stredou. V Tovarníkoch bude spoveď v utorok (28.02.2017) od 16:00 h. Po spovedi bude dodatočná svätá omša. Svätá omša v Tovarníkoch bude: v utorok a štvrtok o 17:00 h, v stredu a na prvý piatok o 19:00 h.
 5. Malé Bedzany: Tento týždeň sviatosť zmierenia budeme vysluhovať z príležitosti prvého piatku v mesiaci marec a aj pred Popolcovou stredou. V Malých Bedzanoch bude spoveď v utorok (28.02.2017) od 16:00 h. Po spovedi bude dodatočná svätá omša.
 6. Prvá časť prác spojená s novým osvetlením farského kostola je už urobená. Druhú etapu spojenú s výmenou osvetlenia nášho farského kostola plánujeme po prvej pôstnej nedeli.
 7. Dovoľujeme si Vás osloviť o poskytnutie 2% z dane z príjmu, ktoré môžete poskytnúť na vzdelávanie detí z našej Cirkevnej základnej školy svätého Ladislava. Tlačivá sa nachádzajú na stolíku v zadnej časti farského kostola alebo na riaditeľstve školy. Bližšie informácie sú aj na webovej stránke školy. Všetkým darcom v mene vedenia školy ďakujeme.
 8. Na budúcu nedeľu 5.03.2017 bude zbierka na charitu.

Pomodlíme sa za +Ľudmilu Grácovú, + Annu Jančovičovú.

Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00

 

Sviatosť zmierenia

Farský kostol

Vždy pol hodinu pred svätou omšou

V prvý piatok v mesiaci 1 hodinu pred svätou omšou

V tretiu nedeľu adventu a piatu pôstnu nedeľu od 14:00 do 17:30

 

Malé Bedzany

V prvý piatok v mesiaci od 16:00

V sobotu pred treťou nedeľou adventu a piatou pôstnou nedeľou o 16:00

 

Tovarníky

Vo štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci od 16:00

V stredu pred treťou nedeľou adventu a piatou pôstnou nedeľou o 16:00