FARSKÉ OZNAMY 2.5.2021

  1. Do odvolania budú dodatočné sv. omše v sobotu o 17:00 h a v nedeľu o 7:00 h ráno.
  2. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. O 15:00 h sa pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a o 16:30 budú slávnostné vešpery.
  3. Oznamujem že po konzultácii s biskupským úradom, nakoľko neprebehla primeraná príprava k sviatosti birmovania, vyslúženie tejto dôležitej sviatosti pre kresťanský život sa odkladá na zatiaľ bližšie neurčený termín v ďalšom kalendárnom roku. Presné informácie vám neskôr včas oznámime. Veríme, že toto rozhodnutie v tejto pandemickej dobe pochopíte.
  4. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 6. mája od 18:00 h a v  Malých Bedzanoch v piatok 7. mája od 16:00 h a vo farskom kostole pól hodinu pred každou sv. omšou.
  5. Májovou pobožnosťou – Loretánskymi litániami sa budeme modliť o 18:00 h pred večernou svätou omšou, okrem soboty a stredy, kedy táto pobožnosť bude po rannej svätej omši a v nedeľu o 8:50 h.
  6. Začali sme pri fare realizáciu projektu zachytávania do podzemnej cisterny zrážkovej vody. Budeme to robiť svojpomocne. Brigádnická pomoc je vítaná.
  7. Základná škola v spolupráci s farnosťou a mládežou organizuje letný detský kresťanský tábor. Ak to epidemiologická situácia dovolí, tábor sa uskutoční v termíne od 10.7.-17.7.2021 v lokalite Kubrica pri Trenčíne. Prihlášky sú v zadnej časti kostola alebo v škole.
  8. Zbierka na seminár činila 440 €. Milodary na farský kostol 30 €, 50 €, 100 €, 300 € na kosačku trávy  ktorú sme objednali u firmy John Deere a ktorá bude slúžiť na Topoľčianskej Kalvárii. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. (IBAN: SK9709000000000261417234).
  9. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe z našej farnosti † Alexandra Kačírka a † Martu Blahovú. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.
  10. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Jozef, oroduj za nás! Sv. Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!