Novéna k sv. Pavlovi Prvému Pustovníkovi

TEXT NOVÉNY TU

Sv. Pavol – vzor vytrvalosti na zvolenej životnej ceste

Emeritovaný pápež Benedikt XVI v jednom zo svojich rozjímaní hovorí: „Roľník čaká trpezlivo na plody zeme – ako píše svätý Jakub – pokiaľ nebude včasný i neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje.(Jak 5,7-8) Porovnávanie s roľníkom je veľmi výrečné: zasial na poli a má pred sebou niekoľko mesiacov trpezlivého čakania, ale vie, že počas toho semená vďaka dažďom prechádzajú svoj cyklus. Roľník neverí slepo v osud ale spája vieru z rozumom. Pozná prírodné zákony a dobre vykonáva svoju prácu ale zároveň dôveruje Božej prozreteľnosti, pretože niektoré základné skutočnosti sú nie v jeho, ale v Božích rukách.

            Vo svätom Pavlovi Prvom Pustovníkovi vidíme vzor vytrvalosti na životnej ceste. Najprv prijal krst, určite aj ďalšie sviatosti. Potom rozvíjal svoju vieru do takej úrovne, že ho urobila schopným opustiť svojich blízkych, aby začal neľahký život na púšti. Každý deň sa rozhodoval o tom, či tam ostane. Prameň jeho sily spočíval v jeho stretnutí sa z Bohom. To ho posilňovalo k tomu, aby prekonal ťažkosti a protivenstvá. V poľskej Varšave, v kaplnke kláštora pátrov pavlínov sa nachádza obraz, na ktorom je vyobrazený sv. Pavol Prvý Pustovník, ktorý drží v rukách kríž a túli si ho k hrudi. V jeho blízkosti je zvitok so slovom Božím. Vedľa Pavla stojí Panna Mária, Ježišova Matka. Spoza skalnej pustovne sa objavuje postava v bohatých šatách, ktorá drží ovocie a víno. Pokúša ho svojím pohľadom a volá ho k sebe. Je to symbol pokušenia zbabelo odstúpiť, rýchlo zutekať a chvíľkovo sa tešiť z rozkoše. Určite v živote sv. Pavla boli okamihy pokušenia. Ale vytrval a dodnes dáva svedectvo, že je možné v živote vytrvať aj keď sú okolo nás pokušenia a pochybnosti sveta.

Keď myslíme na vytrvalosť, vidíme, že svet sa stráca v jej chápaní. Pozýva nás k vytrvalosti vo veciach menšej hodnoty. Ale zanecháva vytrvalosť vo veciach podstatných. Počúvame o vytrvalosti v rozhodnutiach, záľubách, v športe, vo vzdelávaní, v biznise. Ale keď sa máme dotknúť podstatných vecí, mĺknu slová o vytrvalosti. Keď ti nepasuje manžel, opusť ho! Keď je dieťa pod tvojím srdcom na ťarchu, daj si ho vziať! Keď starček v tvojom dome prináša útrapy, dovoľ mu odísť a pomôž mu v tom. Vytrvalosť a vytrvalosť, akoby to isté a pritom tak rozličné. Tak ako sme vytrvalí vo veciach menšej hodnoty, tak prosme Tébskeho Pustovníka o vytrvalosť vo veciach naozaj dôležitých.

Nakoľko je vytrvalosť mojim ľudským úsilím a nakoľko dôverou Bohu a odovzdaním sa v jeho otcovské ramená?
Aká je odmena za vytrvalosť tu na zemi? Určite nezemská.

Páter Matúš Walczak, paulín