Homília 24.10.2020

Liturgické čítania TU

Aby sme sa neprestali cítiť milovaní, musíme si dobre všimnúť slová Pána Ježiša: obkopem ho a pohnojím, čiže dám mu živiny. Pán Ježiš sa snaží dať nám živiny, aby sme mohli priniesť úrodu. Toto je tá pozitívna správa. Pán Ježiš to celý čas robí aj dnes.
Dotknem, sa najprv prvého čítania. V liste sv. apoštola Pavla máme žalm 68. Pavol ho cituje: „Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary.“ V tom žalme to je pravdepodobne kráľ Dávid, alebo mesiáš, ktorý porazil nepriateľské vojsko, vzal zajatcov a vystúpil na vrch Sion a tam sa rozdelil s tým, čo v tej vojne získal. Kto sú pre nás kresťanov tí zajatci, ktorých Pán Ježiš zviazal? Sú to traja naši nepriatelia. Najprv je to hriech, potom smrť a tretí nepriateľ je Diabol. Pán Ježiš ich urobil bezmocnými, vystúpil do neba a odtiaľ dáva dary. Aké sú to dary? Sila nad hriechom, keď človek vníma Božiu lásku má silu nehrešiť a robiť podľa Božej vôle. Druhá – smrť. Pán Ježiš, keď vystúpil do neba, vzal tam našu ľudskú prirodzenosť, čiže nám dáva zmŕtvychvstanie tela a našu ľudskú prirodzenosť povyšuje do nebeskej slávy. Panna Mária je nám tu krásnym príkladom, ona to už vlastí, my to tiež máme ale máme to ešte odložené do budúcna, že sa to zrealizuje. A tretia vec, Diabol je zajatec, to znamená že nie je silnejší ako my, keď sme s Kristom. Nemá šancu nás poraziť. No ak človek v tomto vidí lásku Boha tak potom ľahšie prežíva pominuteľné veci správnym spôsobom na tejto zemi, lebo sa teší z tých nepominuteľných, ktoré mu Pán Ježiš dáva. Potom naozaj prežíva prítomnosť Ducha Svätého, ktorý realizuje tieto veci. Pán Ježiš nám zoslal Ducha Svätého v plnej miere až po svojom nanebovstúpení, pravda. Je to preto veľmi dôležité, tieto nepominuteľné veci (zmŕtvychvstanie, oslobodenie od hriechu), vtom aby sme boli obdarení živinami (darmi lásky) a aby sme mohli priniesť úrodu, ako to bolo v tom evanjeliu.

Páter Miroslav