FARSKÉ OZNAMY 11.10.2020

  1. Kvôli epidemiologickým opatreniam v kostole na sv. omši môže byť najviac 50 osôb. Preto do odvolania budú dodatočné sv. omše s nedeľnou platnosťou v sobotu o 17:00 h a v nedeľu o 7:00 h ráno a o 17:00 h.
  2. V utorok (13. októbra) pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo, o 18:00 h svätá omša. Po sv. omši sa pomodlíme loretánske litánie.
  3. Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca z minulej nedele činila 357 €.
  4. Milodary na farský kostol od ružencového bratstva 100 €. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. (IBAN: SK9709000000000261417234).
  5. Na budúcu nedeľu (18. októbra), nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.
    Slovensko sa počas tejto nedele modlí a podporuje Srí Lanku.
  6. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe † Máriu Masarikovú a †Alenu Krajčovičovú. Modlime sa za ne a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
  7. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie epidémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!