FARSKÉ OZNAMY 4.4.2021

 1. Požehnané Veľkonočné sviatky vám s celého srdca prajú otcovia pavlíni!
 2. Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa vo farskom kostole postarali o dôstojný priebeh bohoslužieb a ich internetový prenos. Pánu kostolníkovi, rehoľným sestrám, spevákom, lektorom, miništrantom a taktiež tým, ktorí upratovali a zdobili kostol, ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom.
 3. . Dnes bude možnosť prijať sviatosť oltárnu od 13:00 do 18:00 h. Treba pritom v kostole dodržiavať maximálny počet 6 osôb.
 4.  Vysielame slávenie sv. omší bez účasti veriacich naživo cez internet: Veľkonočný pondelok – 5. apríla sv. omša bude o 10:30 h, od utorka do piatku o 18:00 h, v sobotu o 10:30 h. Na budúcu nedeľu Božieho milosrdenstva o  15:00 h sa pomodlíme korunku k Božiemu Milosrdenstvu pred vyloženou sviatosťou oltárnou a po nej bude sv. omša. Podrobnosti sú na internetovej stránke farnosti.
 5. Vestibul kostola sv. Ladislava a Gorazda bude otvorený pre súkromnú modlitbu denne od 9:00 h do 18:30 h. Od 9:00 h do 10:00 h a od 16:30h do 17:30 h bude v kostole k dispozícii kňaz. Treba pritom v kostole dodržiavať maximálny počet 6 osôb. Kto bude potrebovať sviatosť zmierenia alebo prijať sv. prijímanie, v inom čase môže sa telefonicky dohodnúť s kňazom a bude mu umožnené prijať tieto sviatosti. 038/5323644
 6. Od utorka 6.4.2021 budeme telefonicky prijímať úmysly sv. omší na mesiac máj, jún, júl a august.
 7. Tovarníky: kňaz bude k dispozícii vo štvrtok od 16:30 h do 17:00h.
 8. Male Bedzany: kňaz bude k dispozícii v piatok od 16:30 h do 17:00h.
 9. Milodary na farský kostol 30 €, 50 € a 100 €,  cez bankový účet 10 €,   20 €, 40 €, 50 €, 500 € . Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. (IBAN:  SK9709000000000261417234)
 10. V  minulom týždni Pán Boh  povolal  k sebe z našej farnosti  † Jána Omelku, a † Evu Kurillovú. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 11. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Jozef, oroduj za nás! Sv. Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!