Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 19.8.2012

20. August 2012
  • Naša farnosť organizuje tieto pútnické zájazdy: 
    V sobotu 15. 09. 2012 pútnický zájazd do Šaštína a Marianky. 
    V sobotu a nedeľu 6.-7.10.2012 do Nemecka do Passau.
    Podrobnosti sú na plagáte. Pútnikov zapisujeme v sakristií a u pani Anny Ďurinovej.
  • Pomodlime sa za zosnulú + Alžbetu Šimkovú, ktorá v posledných dňoch odišla do večnosti: Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. asdf ogov yd asdflo govyd as dflogovyd asdflogo vyd asdfl ogovyd asdfl ogo v yd asdf log ovyd asd flogov yd asdflo go vyd asdfl ogov yd asd flo govyd asdfl ogo vyd asdflo govyd asd flogo vyd as dflog ovyd  asdfl ogo vyd 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00