Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Duchovná adopcia

2. March 2011

Jocara – Dieťa žaluje.mp3

– je modlitbou za ochranu nenarodeného dieťaťa

– je pomocou pre osoby trpiace v dôsledku spáchania hriechu interrupcie dieťa

úsmev1

 Duchovná adopcia počatého dieťaťa

Najčastejšie kladené otázky a odpovede.

1) Čo je duchovná adopcia?

Duchovná adopcia je modlitba na úmysel dieťaťa, ktorého život je v lone matky ohrozený. Trvá deväť mesiacov a spočíva v každodennej modlitbe jedného tajomstva sv. ruženca, ďalej vo zvláštnej modlitbe na úmysel dieťaťa a jeho rodičov. K tejto modlitbe je možné pripojiť ešte dodatočné skutky lásky a predsavzatia.

2)  Aké môžu byť dodatočné predsavzatia?

Dodatočnými predsavzatiami môžu byť napríklad: častejšia sv. spoveď, sv. prijímanie, adorácia pred Sviatosťou Oltárnou, čítanie sv. písma, pôst, pôst o chlebe a vode, boj so závislosťami, pomoc núdznym, dodatočné modlitby (litánie, Korunky, novény…). Treba si zvoliť len to, čo budeme schopní reálne zvládnuť.

3) Je možné začať Duchovnú adopciu bez dodatočných predsavzatí?

Áno. Dodatočné rozhodnutia nie sú záväzné, hoci adoptujúci ich ochotne podstupujú.

4) Ako vznikla Duchovná adopcia?

Vznikla  po zjaveniach vo Fatime, ako odpoveď na výzvu Matky Božej k modlitbe sv. ruženca, pokánia a zadosťučinenia za hriechy, ktoré najviac zraňujú jej nepoškvrnené srdce. V roku 1987 bola zavedená v Poľsku. Prvé stredisko bolo pri pavlínskom kostole vo Varšave. Odtiaľ sa rozšírilo do celej republiky a aj mimo hraníc.

5) Aké sú výsledky duchovnej adopcie?

Duchovná adopcia lieči hlboké duchovné zranenia v dôsledku hriechu umelej interrupcie. Umožňuje matkám nanovo získať vieru v Božie Milosrdenstvo a prináša pokoj do ich sŕdc. Je veľmi konkrétnym, nezištným a osobným darom (modlitby, obety, pôst). Zvlášť pomáha mladým ľudom posilňovať charakter, bojovať s egoizmom, nachádzať radosť zo zodpovedného rodičovstva, pomáha pochopiť dar lásky a plodnosti Božími očami, učí systematickej modlitbe a kladnému vzťahu s Bohom. Tiež pomáha objaviť hlboký zmysel asketických praktík a môže sa stať ohnivkom obrody spoločnej modlitby a lásky v rodine.

6) Kto sa môže zapojiť do Duchovnej adopcie?

Každý: laici, zasvätené osoby, muži, ženy, ľudia v každom veku. Len deti ju podstupujú s pomocou rodičov.

7) Koľkokrát sa môže Duchovne adoptovať nenarodené dieťa?

Viackrát pod podmienkou, že boli vyplnené predchádzajúce záväzky.

8.)  Je možné adoptovať viac ako jedno dieťa?

Každá Duchovná adopcia sa týka iba jedného dieťaťa.

9) Či vieme akej národnosti bude adoptované dieťa?

Nevieme. A meno dieťaťa pozná iba Boh.

10) Odkiaľ je istota vypočutia mojej modlitby?

Naša istota spočíva na viere vo všemohúcnosť a neobmedzenosť Božieho milosrdenstva. Boh je Darcom života a jeho vôľou je, aby každé počaté dieťa žilo a bolo obklopené láskou rodičov.

11) Či je hriechom, keď sa v nejaký deň zabudneme túto modlitbu pomodliť?

Zabúdať nie je hriechom. Hriechom je dobrovoľne, ľahkovážne skladať Bohu prísľuby.

12) Či sa preruší Duchovná adopcia, keď vynechám modlitbu dlhší čas?

V prípade krátkej prestávky, v duchovnej adopcii treba pokračovať ďalej s tým, že predĺžime modlitbu o počet vynechaných dní. Pri dlhšej pauze (mesiac a viac) sa  prerušuje duchovná adopcia. Vtedy treba nanovo obnoviť prísľub a snažiť sa ho dodržať

13) Či duchovnú adopciu môžu začať osoby žijúce v nesviatostných  zväzkoch?

Áno. Podobne aj osoby rozvedené.

14)  Či je platné začať duchovnú adopciu cez rádio?

Áno.

15) Či prísľub Duchovnej adopcie musí byť výlučne v kostole v prítomnosti kňaza?

Je to odporúčané, aby prísľub bol urobený slávnostne, hoci ho možno urobiť aj súkromne.

16) Či Duchovnú adopciu môžu začať osoby, ktoré sa nezúčastnili príprav(chorí, postihnutí, vo vysokom veku)?

Áno. Môžu začať súkromne. Patrí sa im ale podať minimum informácií na túto tému.

17) Akým spôsobom môžeme zložiť prísľub duchovnej adopcie?

Treba prečítať formulu prísľubu (najlepšie pred krížom, alebo obrazom Matky Božej) a od tohto okamihu počas deväť mesiacov modliť sa jedno zvolené tajomstvo ruženca a modlitbu na úmysel dieťaťa a rodičov.  Je dobré zapísať si dátum začatia a ukončenia modlitby.

18) Aký termín začatia duchovnej adopcie treba zvoliť?

Duchovnú adopciu je možné začať v ľubovoľný deň roka. Tradíciou sa ale stáva stanoviť začiatok modlitieb na slávnosť Zvestovania Pána. Vtedy ukončenie deväťmesačnej modlitby pripadá na vigíliu Vianoc.

19) Ako šíriť modlitbu Duchovnej adopcie?

– Získať niekoľko ochotných osôb k modlitbe,

– získať súhlas farára na prevedenie sľubov duchovnej adopcie v kostole,

– skontaktovať sa s centrom Duchovnej adopcie, kde je možné získať materiály, úplné informácie ako aj pomoc v prevedeniu prísľubov.

(Cirkevné schválenie: Mons.  František Tondra, spišský biskup, Spišské Podhradie 16. marca 2007,  číslo: 444/07).

Odkazy na užitočné web stránky o ochrane života:

http://www.forumzivota.sk/modlitba-orodovnika-za-zivot

http://www.alexisporadna.sk/domov/

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00