Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Kniha proroka Ozeáša − Oz 14, 2-10

Evanjelium podľa Marka − Mk 12, 28b-34

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci!

Dnešná liturgia slová, pochádza prvé čítanie z knihy proroka Ozeáša, Evanjelium podľa sv. Marka.

Prvé slovo, ktoré môže prepojiť, spojiť, ako most tie dve čítania, je slovo rozum, múdrosť. V prvom čítaní čítame: „Kto je múdry, nech to pochopí, kto je rozumný, nech to rozpozná.“ A Evanjelium hovorí: „Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne…“

Múdrosť, rozum, je to Boží dar, dar Ducha Svätého, ktorý nám pomáha približovať sa k pravde. Ktorá nie je len pre nás, ale preniká naše myšlienky, slová, skutky, čiže je aj pre iných.

Naše ľudské mudrlantstvo, to vyvyšovanie sa, dokazovanie iným, že sú menejschopný ako my. Možno dobre dať si otázku: Ako ja používam rozum? S pokorou ako Boží dar a možno s pýchou a s mudrlantstvom.

Druhé slovo, ktoré spája prvé čítanie a Evanjelium je slovo láska, slovo milovať. V prvom čítaní čítame: „Vyliečim ich nevernosť, úplne ich budem milovať. “

A v Evanjeliu Ježiš hovorí: „Milovať budeš Boha, blížneho a seba samého. “

Láska, to je prvé prikázanie, a to nie len v zmysle, že je najdôležitejšie, ale základné, od ktorého sa všetko začína. Je prvé vo všetkom, čo robíme. Lebo láska má byť prvá vo všetkom, čo robíme. A nejde iba o to, čo robíme, ale prečo, aký je náš úmysel. To sa týka aj dnešného času, keď z každej strany hovoria nám, to nesmieš, to nemôžeš. Ale dodržať to s láskou a z lásky, to je naša úloha.

Keď si predstavíme športové pódium, koho dáme na najvyšší stupienok? Keď bude to Boh, na druhom bude človek, na treťom budeme my. To keď pozrieme sa hore, uvidíme aj Boha, aj blížneho.

Istý vnúčik hovorí, že asi do konca života bude pamätať, že ako jeho chorý dedko, chorý na Alzheimera, ktorý už si nič nepamätal, prišiel v pyžame do kuchyne, kde jeho manželka, s ktorou bol zosobášený 50 rokov umývala riad. A keď pozrela na neho, povedal jej: „Počuj, tak dlho sa poznáme, Ty vieš o mne všetko, aj ja viem o Tebe všetko. Rozhodol som sa, že je čas, aby som Ťa požiadal o ruku.“ Láska v čase choroby. Dnes môžeme povedať: Láska v čase pandémie.

p.Robert Kurowidzki

správca farnosti

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00