Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


FARSKÉ OZNAMY 12.01.2020

11. January 2020

1. V pondelok 13. januára pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo, po ňom deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka následne svätá omša. Po sv. omši sa pomodlíme Loretánskymi litániami. V modlitbách nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a nabudúce (13. februára) manželia.

2. Slávnostná sv. omša ku cti nášho patriarchu sv. Pavla bude v stredu 15.01.2020 o 18.00 h, pri ktorej bude hlavným celebrantom rodák z Topoľčian vdp. Milan Čaniga, šaštínsky dekan. Srdečne pozývame.

3. Pobožnosť deviatnika ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu bude cez týždeň pred večernou svätou omšou o 17:45 h a zakončenie deviatnika bude na budúcu nedeľu slávnostnou sv. omšou o 10:30 h, ktorej bude predsedať páter Frank. Pred sv. omšou zaspievame hymnus ku cti sv. Paval Prvého Pustovníka.

4. V stredu 15. januára bude možnosť prijatia nových členov do bratstva anjelov strážcov. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii.

5. Od soboty 18. januára do 25. januára sa koná týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. K tomuto cieľu nám má poslúžiť súkromná i spoločná modlitba.

6. Dávame do pozornosti stretká, ktoré si budú robiť mladí z našej farnosti v piatky po večernej sv. omši.

7. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili koledovania Dobrej Noviny, ako aj všetkým dobrodincom. Vyzbieralo sa v Tovarníkoch 255 € a v Malých Bedzanoch 202,3 €.

8. Milodary na farský kostol 200 a 10 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.

9. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe †Jarmilu Rigovú, †Janku Lischnerovú a †Albínu Šinskú. Modlime sa za ne a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen

10. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00