Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


1. V dnešnú nedeľu Najsvätejšej Trojice (27. mája) na Eucharistii o 10:30 h bude I. sväté prijímanie. Pripomíname rodičom prvoprijíma-júcich detí, že v pondelok začína biely týždeň.  Prosíme dospelých, aby tento týždeň dali deťom prednosť pri čítaní textov Svätého písma, prosieb a speve žalmov.  

2. I. sväté prijímanie pre druhú skupinu detí bude v našej farnosti v sobotu 2. júna o 10:30 h. Nácvik detí bude v piatok (1. júna) o 16:00 h. Spoveď pre deti a ich rodiny bude v tento deň o 17:30 h.

3. Vo štvrtok 31. mája oslávi naša farnosť sviatok Božieho Tela. Bude to spoločná svätá omša o 17:30 h pre všetkých našich veriacich z mesta a filiálok Malé Bedzany a Tovarníky. Pozývame všetkých veriacich k jednotnej a vierou naplnenej spoločnej účasti na tejto oslave Eucharistického Krista v uliciach: Lipová, Slnečná, Fialková a Muškátová. Prosíme veriacich o prípravu 4 oltárov a mamičky, aby pomohli dievčatám pri príprave kvietkov na rozsýpanie. Ako po minulé roky, dva oltáre pripravia veriaci z Topoľčian, jeden z Malých Bedzian a jeden z Tovarník.

4. Eucharistia vigílie slávnosti Kristovho Tela a Krvi v stredu (30. mája) bude slávená:

Malé Bedzany 16:30 h., farský chrám 18:00 h., Tovarníky 19:00 h.

5. Oslavy Božieho Tela budú v nedeľu 3. júna aj vo filiálkach.  V Malých Bedzanoch po sv. omši o 7:30 h a v Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h.  

6. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci jún. Spovedať budeme v Tovarníkoch v stredu 30. mája od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v stredu 30. mája od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v utorok 29. mája od 17:00 h.

7. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa od štvrtku 1. júna budeme denne  modliť Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.

8. V sobotu 2. júna z dôvodu I. sv. prijímania ranná svätá omša o 7:00 h bude prenesená na 10:30 h.  

9. Farská ofera na budúcu nedeľu (4. júna), nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci jún, bude určená na pokračovanie v prác v jednotlivých kostoloch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00