Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 29.3.2015

28. March 2015
 • hrobOznam v sobotu: Upozorňujeme, že dnes v noci, zo soboty na nedeľu 28./29.03.2015, sa mení čas na letný, čiže presúvame čas o hodinu dopredu.

 • Dnes (v nedeľu 29.03.2015) bude z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.
 • Dnes je Kvetná nedeľa. Dnešným dňom vstupujeme do Veľkého týždňa. Program Veľkonočného Trojdnia je na nástenke, na internetovej stránke farnosti a na letáčikoch v zadnej časti kostola (vo filialných kostoloch v sakristii).
 • Dnes (v nedeľu 29.03.2015) vo farskom chráme bude vysluhovaná sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami. Spovedať budeme od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h. Po sviatosti zmierenia, o 18:00 h., bude dodatočná svätá omša.
 • Krížová cesta dnes (v nedeľu 29.03.2015) bude o 15:00 h na Kalvárii a sprevádzať v nej nás budú učitelia.
 • Spoveď chorých pred Veľkou nocou v našej farnosti bude v pondelok 30.03.2015 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 • Na Zelený štvrtok 2.04.2015 sv. omša na pamiatku Pánovej večere začne o 18:00 h. Tento oznam sa vzťahuje zároveň na Farský chrám, Tovarníky a Malé Bedzany.
 • Na Veľký piatok 3.4.2015 bude nasledovný program:
  • 12:00 h Krížová cesta na Kalvárii
  • 15:00 h Slávenie utrpenia a smrti Pána: Farský chrám, Tovarníky a Malé Bedzany
  • 17:30 h Lamentácie – Farský chrám
  • 21:30 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu: Farský chrám,
  • Po obradoch poklona pri Božom hrobe bude
   • Farský chrám do 22.00 h.
   • Tovarníky a Malé Bedzany do 20:00 h.
 • Na Veľký piatok je prísny pôst (od 18 do 60 rokov života) a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov (od 14 rokov do smrti).
 • Na Bielu sobotu 4.4.2015 bude nasledovný program:
  • 8:00 h Vyloženie Oltárnej sviatosti – Farský chrám, Tovarníky, Malé Bedzany
  • 8:30 h Ranné chvály – Farský chrám
  • 12:00 h Posvätné čítanie a Modlitba cez deň – Farský chrám
  • 14:50 h Posvätenie pokrmov – Farský chrám
  • 15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Farský chrám
  • 16:00 h Eucharistická adorácia – Farský chrám
  • 19:30 h Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania – Farský chrám, Malé Bedzany, Tovarníky.
 • Na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania 5.4.2015 bude nasledovný program:
  • Slávnostná sv. omša
   • Malé Bedzany 7:30 h
   • Tovarníky 9:00
   • Farský kostol 9:00 a 10:30
  • 15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu: farský kostol
 • V nedeľu Zmŕtvychvstania Pána (5.04.2015) bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Omše vo 6.4.2015 Veľkonočný pondelok
  • Malé Bedzany 7:30 h
  • Farský kostol a Tovarníky 9:00 h
 • Oznamujeme vám, že diakon František Hronský, syn Františka a Kataríny rod. Hlobickej, narodený 30.09.1988 v Topoľčanoch, bývajúci v Topoľčanoch, chce v tomto roku prijať kňazské svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade.
 • Naša farnosť organizuje v dňoch 30.4.-3.5.2015 (štvrtok až nedeľa) pútnický zájazd do poľských miest Gdańsk, Gdynia, Sopot a Czestochowa. Plánovaný program zájazdu nájdete tu.
 • Pomodlime sa za zosnulých +Jolanu Bielichovú a +Petra Kučeru. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00