Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 15.11.2009

16. November 2009

Vo pondelok dňa 16.11.2009 pozývame našu farskú rodinu na adoráciu modlitieb, chvál, odprosenia a vďaky vzdávania po večernej sv. omši.

V piatok oslavuje naša diecéza výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Emeráma v Nitre.

V tomto týždni (13.11. – 22.11.2009) prebieha týždeň Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti vyslovujeme Pán Boh zaplať nášmu mládežníckemu zboru Charis, za aktívne zapájanie do života farnosti. Vyprosujeme im veľa Božieho požehnania a milostí. Počas roka sa s mladými a pre mladých robia rôzne aktivity, napr. príprava a sprevádzanie koledníkov Dobrej Noviny, príprava a realizácia letného detského tábora, športové popoludnia, pešia púť do Topoľčianok… Preto by sme radi oslovili aj ostatnú mládež, aby sa nebála prísť, najlepšie aj so svojimi spolužiakmi alebo kamarátmi. V piatok večer býva mládežnícka sv. omša a po nej večer stretnutie mladých na fare. Každý je vítaný. Viac o Charise sa dozviete na www.charisaci.tk

Na budúcu nedeľu sa budú veriaci vo všetkých farských kostoloch modliť modlitbu zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, ako tomu býva vždy na poslednú nedeľu Cirkevného roka. Pri tomto úkone môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00