Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 29.12.2013

28. December 2013
  • ustav. pomociDnes, v nedeľu 29.12.2013 na sviatok Svätej Rodiny, počas sv. omše bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.
  • Dnes, v nedeľu 29.12.2013, bude otvorený kostol od 15:00 h do 17:00 h. Bude to príležitosť navštíviť Betlehem v našom chráme.   
  • V pondelok 30.12.2013 sa počas sv. omše o 18:00 h budeme modliť za bratov a sestry z našej farnosti, ktorí zomreli v tomto roku 2013.
  • V utorok 31.12.2013 sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roku. Ten, kto sa pri nej zúčastní spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok plnomocné odpustky. Ďakovná svätá omša bude v tento deň vo farskom chráme, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch o 17:00 h.  
    V  tento  deň  o  23:30 h  bude  vo  farskom  kostole  vyložená Oltárna sviatosť k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.
  • V stredu 1.01.2014 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Duchu Svätý, príď z neba“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok plnomocné odpustky. Sväté omše budú slúžené ako v nedeľu a ostatné prikázané sviatky. 
  • Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môžu do 5. januára. Posviacka príbytkov bude v Topoľčanoch, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch v pondelok 6.01.2014 od 14.00 h.
  • Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu začneme v sobotu 11.01.2014. Pobožnosť deviatnika bude cez týždeň pri večernej svätej omši, okrem nedele, kedy táto pobožnosť bude 10 min. pred sv. omšou, ktorá začína o 10:30 h. Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 19.01.2014 slávnostnou sv. omšou o 10:30 h, na ktorú všetkých srdečne pozývame.
  • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Jozef Dobiaš, +Ján Síkela. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00