Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


 • Vo štvrtok 30.05.2013 naša farnosť vo farskom chráme oslávila sviatok Božieho Tela a Krvi. Chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí pripravovali oltáre. Ďakujeme za hudbu mužom z dychovky, ženám zo zboru Nádej, deťom zo zboru Ladislaváčik, ženám za upratovanie a výzdobu kostola, mužom, ktorí niesli baldachýn, pánu kostolníkovi, pánu organistovi, celej asistencii, ceremoniárovi, miništrantom, prvoprijímajúcim deťom a všetkým deťom, ktoré sypali kvety. Ešte raz vyslovujem všetkým „Pán Boh zaplať“.
 • Dnes (2.06.2013) je prvá nedeľa v mesiaci jún. Svätý otec František nás na 17:00 h pozýva k spoločnej adorácii pred Oltárnou sviatosťou. V našom farskom chráme bude poklona od 16:00 do 18:00 h. Srdečne všetkých pozývame.
 • Oslavy Božieho Tela vo filiálkach budú dnes (v nedeľu 2.06.2013). V Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h a v Malých Bedzanoch po sv. omši 10:30 h. (V tento deň, 2.06.2013 svätá omša o 7:30 h v Malých Bedzanoch nebude.)
 • V pondelok (3.06.2013) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac júl, august a september.
 • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne modlime Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci jún. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 17:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:30 h.
 • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške.
 • V piatok 7.06.2013 máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Spoveď birmovancov, ich rodičov a príbuzných bude v sobotu 8.6.2013 od 9:00 h.
 • Na budúcu nedeľu (9.06.2013), na svätej omši o 10:30 h., náš Otec biskup Viliam Judák vyslúži sviatosť birmovania mládeži, ktorá sa pripravuje k prijatiu tejto sviatosti.
 • S radosťou vám oznamujeme, že v sobotu 15.06.2013 o 10:00 h v Katedrále sv. Emeráma v Nitre náš farník diakon Marek Adamkovič prijme kňazské svätenie a v nedeľu 23.06.2013 o 15:00 h odslúži svoju primičnú svätú omšu.
 • Dnes (v nedeľu 2.06.2013) je farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Pomodlime sa za + Pavlínu Ičovú: Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00