Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 23.12.2012

23. December 2012
 • Sviatosť zmierenia na vianočne sviatky bude vysluhovaná vo farskom chráme dnes (v nedeľu 23.12.2012) od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h.
 • Dnes (v nedeľu 23.12.2012) bude vo farskom chráme dodatočná sv. omša o 18:00 h.
 • Na Štedrý deň, v pondelok 24.12.2012, o 7:00 h ráno budú v našom farskom chráme tento rok posledné roráty, na ktoré pozývame najmä všetky deti.
 • V tento deň (v pondelok 24.12.2012) bude slúžená slávnostná svätá omša o 24:00 h vo farskom chráme a zároveň v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch.
 • Na slávnosť Narodenia Pána a na Druhý vianočný sviatok budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky.
 • Na slávnosť Narodenia Pána (25.12.2012) sa bude konať farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujem úprimné: „Pán Boh zaplať“.
 • V stredu 26.12.2012 na sviatok sv. Štefana pri sv. omši o 9:00 h bude účinkovať zbor z farnosti Nanebovzatia Panny Márie.
 • V tento deň (v stredu 26.12.2012) sa od 13:00 h uskutoční v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny. Rodiny, ktoré sú ochotné prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii.
 • V sobotu (29.12.2012) sa počas rannej sv. omše budeme v spoločných prosbách modliť za bratov a sestry z našej farnosti, ktorí zomreli v tomto roku 2012.
 • V sobotu (29.12.2012) počas večernej sv. omše bude účinkovať v našom chráme spevácky zbor GIHON, ktorý vás tiež srdečne pozýva na polhodinový vianočný koncert po sv. omši.
 • Na budúcu nedeľu (30.12.2012) na sviatok Svätej Rodiny počas sv. omši bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.
 • Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nach sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môžu do 5. januára.
 • Ďakujeme všetkým obetavým mužom a ženám, ktorí pomohli pri upratovaní, výzdobe a stavaní betlehema v našich chrámoch. Ďakujeme taktiež za darovanie stromčekov. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili vyslovujeme úprimné – „Pán Boh zaplať za vašu námahu.“
 • Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Mária Kalinová, + Gustáv Rusňák. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00