Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 2.9.2012

2. September 2012
 • Dnes na prvú nedeľu (2.09.2012) v mesiaci september bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 do 17:00 hod.
 • Pri príležitosti blížiacich sa osláv narodenia zakladateľky kongregácie Sestier Božského Vykupiteľa, Matky Alfonzy Márie Epingerovej, mladí z Topoľčian pod vedením sestier, nacvičili literárno–dramatické pásmo o jej živote. Sestry pozývajú na toto predstavenie dnes (v nedeľu 2.09.2012) o 18:00 h do kultúrneho domu (čapkárne). Vstupné je dobrovoľné.
 • Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava oznamuje všetkým žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2012/2013 sa uskutoční v pondelok 3. septembra 2012 o 8:00 hod. v átriu základnej školy. Sv. omša za účasti detí z príležitosti začiatku roka Veni Sancte bude o 9:00 hod. vo farskom kostole.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci september. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok o 17:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 19:00 h a vo farskom kostole hlavne v piatok o 17:30 h.
 • Na budúcu nedeľu (9.09.2012) nás čaká tradičná púť k Panne Márii. V našom farskom kostole, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch bude sv. omša len o 8:00 hod. Po jej skončení o 9:00 h sa uskutoční sprievod – púť od nášho farského kostola k Panne Márii Sedembolestnej. Drahí bratia a sestry, prijmite aj tento rok srdečné pozvanie na túto púť. Pozývame deti, učiteľov, mládež, starších – všetkých obyvateľov farnosti. Príďte si vyprosiť od našej patrónky pomoc a ochranu. Podrobný program púte je na nástenke pred kostolom.
 • Naša farnosť organizuje pútnické zájazdy do Šaštína a Marianky a do Nemecka do Passau. Podrobnosti sú na plagáte. Pútnikov zapisujeme v sakristií a u pani Anny Ďurinovej.
 • Tovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu 16.09.2012. Svätá omša v tento deň bude slúžená o 10:00 h. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním. Podrobnosti sú na plagáte.
 • Malé Bedzany: Hodová slávnosť v Malých Bedzanoch bude na budúcu nedeľu (9.09.2012). Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.
  V piatok 7.09.2012 bude o 19:30 h – Svätá omša a po nej pobožnosť Krížovej cesty po najbližších uliciach.
  V sobotu 8.09.2012 bude slúžená svätá omša o 19:00 h. Hlavným celebrantom bude otec Wiesław, saletin – misionár Matky Božej z La Salette. Po svätej omši bude Mariánsky sviečkový sprievod po najbližších uliciach.
  V nedeľu 9.09.2012 bude slávnostná svätá omša o 8:00 h.
 • Dnes (v nedeľu 2.09.2012) farská ofera je určená na výmenu strechy na fare. Za milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Hnutie kresťanských rodín organizuje víkendové stretnutie pre snúbencov s názvom Ohne snúbencov. Je to stretnutie pre tých, ktorí majú vážny vzťah a chcú sa hlbšie poznať a prehĺbiť vzájomnú komunikáciu. Je určené aj pre mladé manželské páry do troch rokov od sobáša. V dňoch od 14. do 16. septembra 2012 bude takéto stretnutie v Topoľčanoch na cirkevnej zdravotníckej škole. Záujemcovia sa môžu prihlásiť po sv. omšiach v sakristii alebo na farskom úrade, kde dostanú bližšie informácie.
 • Na budúcu nedeľu (9.09.2012) bude zbierka na seminár.
 • Pomodlime sa za zosnulú + Eriku Uharekovú, ktorej pohreb bude dnes(v nedeľu 2.09.2012): Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00