Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Dnes (3.05.2012) je prvá nedeľa v mesiaci jún. Preto od 15:00 do 17:00 hod bude v našom farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť.
  • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne modlime Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Na túto pobožnosť vás srdečne pozývame.
  • V pondelok (4.06.2012) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac júl, august a september.
  • Týždeň po I. svätom prijímaní sa volá Bielym týždňom. Prvoprijímajúce deti pozývame v tomto týždni každý deň na svätú omšu.
  • Vo štvrtok 7.06.2012 oslávi naša farnosť sviatok Božieho Tela. Bude to spoločná sv. omša o 17:30 h pre všetkých našich veriacich z mesta a filiálok Male Bedzany a Tovarníky. Pozývame všetkých veriacich k jednotnej a vierou naplnenej spoločnej účasti na tejto oslave Eucharistického Krista v uliciach: Lipová, Slnečná, Fialková a Muškátová. Prosím veriacich o prípravu 4 oltárov a mamičky, aby pomohli dievčatám pri príprave kvietkov na rozsýpanie. Ako po minulé roky, dva oltáre pripravia veriaci z Topoľčian, jeden z Malých Bedzian a jeden z Tovarník a mládež z celej farnosti.
  • Oslavy Božieho Tela budú v nedeľu 10.06.2012 aj vo filiálkach. V Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h a v Malých Bedzanoch po sv. omši 7:30 h.
  • Naša farnosť na budúci mesiac (16. a 17.06.2012) organizuje pútnický zájazd na Mariánsku Horu v Levoči a do Vranova nad Topľou a iných pútnických miest. Podrobnosti sú na plagáte.
  • V stredu 6.06.2012 o 19:00 h začne príprava dospelých na sviatosť krstu. Ak niekto vie o niekom, kto sa chce pripraviť na krst môže informovať záujemcov, že kandidáti sa môžu sa prihlásiť na farskom úrade.
  • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške a na plagáte.
  • Dnes v nedeľu (3.06.2012) je farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00