Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre June, 2019

1. Dnes (v nedeľu 23. júna) sú oslavy Božieho Tela vo filiálnych kostoloch. V Malých Bedzanoch po sv. omši o 7:30 h a v Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h.

2. V stredu 26. februára o 21:00 h pozývame všetkých na pobožnosť Apelu Jasnohorského do farského kostola. Svätá omša pred Apelom (20:30 h) tento krát nebude.

3. Na štvrtok 27. júna pripadá slávnosť sv. Ladislava, spolupatróna nášho farského kostola a patróna našej cirkevnej školy. Eucharistii bude predsedať pavlínsky novokňaz, páter Juraj Tirpák. K záveru svätej omše udelí novokňazské požehnanie. Po večernej svätej omši, ktorá začína o 18:00 h., pozývame všetkých farníkov z Topoľčian, z Tovarník a Malých Bedzian na guláš na školskom dvore.

4. Svätá omša pre deti a učiteľov na poďakovanie za školský rok 2018/2019 bude o 8:15 h. Po svätej omši bude slávnostné prenesenie sochy sv. Ladislava do školskej kaplnky.

5. Na sobotu 29. júna pripadá prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. Sväté omše budú:
Malé Bedzany 7:30 h.,
Tovarníky 9:00 h.,
farský chrám 9:00 h., 10:30 h a o 18:00 h.
V tento deň bude zbierka „halier sv. Petra“.

6. Pomodlíme sa za +Danku a +Františka. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 • Vo štvrtok 20. júna oslávi naša farnosť sviatok Božieho Tela. Bude to spoločná svätá omša o 17:30 h pre všetkých našich veriacich z mesta a filiálok Malé Bedzany a Tovarníky. Pozývame všetkých veriacich k jednotnej a vierou naplnenej spoločnej účasti na tejto oslave Eucharistického Krista v uliciach: Lipová, Slnečná, Fialková a Muškátová. Prosíme veriacich o prípravu 4 oltárov a mamičky, aby pomohli dievčatám pri príprave kvietkov na rozsýpanie. Ako po minulé roky, dva oltáre pripravia veriaci z Topoľčian, jeden z Malých Bedzian a jeden z Tovarník.

 • Eucharistia vigílie slávnosti Kristovho Tela a Krvi v stredu 19. júna bude slávená:

Malé Bedzany 16:30 h.,

farský chrám 18:00 h.,

Tovarníky 19:00 h.

 • Oslavy Božieho Tela budú v nedeľu 23. júna aj vo filiálkach. V Malých Bedzanoch po sv. omši o 7:30 h a v Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h.

 1. Dnes (v nedeľu 9. júna) je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorí sa zúčastnia verejného spevu, alebo recitovania hymnu Veni Creator (Príď Duchu Svätý) počas svätej omše, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 
 1. Svätodušný pondelok (10. júna) je zároveň sviatkom Panny Márie Matky Cirkvi.

Sväté omše budú slúžené:

farský chrám: o 7:00 h a o 18:00 h.,

Malé Bedzany o 16:30 h.,

Tovarníky o 19:00 h. 

 1. Vo štvrtok 13. júna bude o 17:00 h Večeradlo, v modlitbách nás budú sprevádzať rodiny. Po svätej omši bude fatimský sprievod. 
 1. Odchod pútnikov na púť do Poľska bude, v sobotu 15. júla o 5:30 h ráno z parkoviska pri Základnej škole sv. Ladislava. 

Sú ešte voľné miesta na Letný kresťanský tábor v zariadení Chata Homôlka v čase od soboty 13. júla do soboty 20. júla 2019. Podrobnosti sú na prihláške.

 1. Dnes (2. júna) na prvú nedeľu v mesiaci bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h. O 17:00 h budú Vešpery. 
 1. V pondelok 3. júna po svätej omši o 18:00 h budeme zapisovať úmysly na mesiac júl, august a september. 
 1. V utorok 4. júna o 18:45 h (po svätej omši) bude organizačné stretnutie a zápis kandidátov na birmovanie. 
 1. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci jún. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 6. júna od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok 7. júna od 16:00 h. 
 1. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa od soboty 1. júna denne budeme modliť Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. 
 1. Na budúcu nedeľu (9. júna) pripadá slávnosť Zoslanie Ducha Svätého. Na tuto slávnosť sa pripravujeme deviatnikom. Z tejto príležitosti, bude na vigíliu slávnosti, v sobotu 8. júna o 20:00 h svätá omša s rozšírenou bohoslužbou slova. Všetkých srdečne pozývame. V tento deň (v sobotu 8. júna) ranná svätá omša nebude. 
 1. Sú ešte voľné miesta na Letní kresťanský tábor v zariadení Chata Homôlka v čase od soboty 13. júla do soboty 20. júla 2019. Podrobnosti sú na prihláške. 
 1. Z bezpečnostných dôvodov na 6 okien z zadnej časti kostola sme namontovali mreže. Mreže a vykonanie prác sú milodarom. Milodarcom ďakujeme. 
 1. Tak isto z bezpečnostných dôvodov mame v našom farskom kostole nainštalovaný kamerový systém a bezpečnostné zariadenie. 
 1. Topoľčany: Dnes (v nedeľu júna) je farská ofera na zateplenie farského kostola.

Tovarníky:  Dnes (v nedeľu 2. júna) je farská ofera na obnovu oplotenia.

Malé Bedzany: Dnes (v nedeľu 2. júna)  je farská ofera určená na práce spojené s obnovou nášho kostola.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00