Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre May, 2018

1. V dnešnú nedeľu Najsvätejšej Trojice (27. mája) na Eucharistii o 10:30 h bude I. sväté prijímanie. Pripomíname rodičom prvoprijíma-júcich detí, že v pondelok začína biely týždeň.  Prosíme dospelých, aby tento týždeň dali deťom prednosť pri čítaní textov Svätého písma, prosieb a speve žalmov.  

2. I. sväté prijímanie pre druhú skupinu detí bude v našej farnosti v sobotu 2. júna o 10:30 h. Nácvik detí bude v piatok (1. júna) o 16:00 h. Spoveď pre deti a ich rodiny bude v tento deň o 17:30 h.

3. Vo štvrtok 31. mája oslávi naša farnosť sviatok Božieho Tela. Bude to spoločná svätá omša o 17:30 h pre všetkých našich veriacich z mesta a filiálok Malé Bedzany a Tovarníky. Pozývame všetkých veriacich k jednotnej a vierou naplnenej spoločnej účasti na tejto oslave Eucharistického Krista v uliciach: Lipová, Slnečná, Fialková a Muškátová. Prosíme veriacich o prípravu 4 oltárov a mamičky, aby pomohli dievčatám pri príprave kvietkov na rozsýpanie. Ako po minulé roky, dva oltáre pripravia veriaci z Topoľčian, jeden z Malých Bedzian a jeden z Tovarník.

4. Eucharistia vigílie slávnosti Kristovho Tela a Krvi v stredu (30. mája) bude slávená:

Malé Bedzany 16:30 h., farský chrám 18:00 h., Tovarníky 19:00 h.

5. Oslavy Božieho Tela budú v nedeľu 3. júna aj vo filiálkach.  V Malých Bedzanoch po sv. omši o 7:30 h a v Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h.  

6. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci jún. Spovedať budeme v Tovarníkoch v stredu 30. mája od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v stredu 30. mája od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v utorok 29. mája od 17:00 h.

7. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa od štvrtku 1. júna budeme denne  modliť Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.

8. V sobotu 2. júna z dôvodu I. sv. prijímania ranná svätá omša o 7:00 h bude prenesená na 10:30 h.  

9. Farská ofera na budúcu nedeľu (4. júna), nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci jún, bude určená na pokračovanie v prác v jednotlivých kostoloch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 

1. Dnes (v nedeľu 20. mája) májová pobožnosť bude o 17:00 h pri kaplnke Panny Márie Bolestnej, na ulici Václavskej (medzi Svätoplukovou a Mojmírovou). Všetkých srdečne pozývame.  

2. Zajtra, na Svätodušný pondelok (21. mája) sa po prvý krát v celej Cirkvi bude sláviť sviatok PANNY MÁRIE MATKY CIRKVI.  V pavlínskych farnostiach sa tento sviatok slávi od roku 2006.

V deň slávnosti, v pondelok (21. mája) sväté omše budú slúžené:

farský chrám: o 7:00 h a o 18:00 h.,

Malé Bedzany o 16:30 h.,

Tovarníky o 19:00 h.

3. Taktiež zajtra, v pondelok (21. mája) začíname s nácvikom detí na I. sväté prijímanie, podľa ročného programu. Prvé stretnutie sa začne v pondelok 21. mája o 16:30 h. Pozývame aj rodičov prvoprijímajúcich detí.

4. Modlitba svätého ruženca vo farskom chráme v pondelok (21. mája), štvrtok a piatok (21,24 a 25.05.2018), z dôvodu nácviku detí, bude súkromná.

5. Spoveď pre deti k I. svätému prijímaniu a ich rodiny bude v sobotu (26. mája) od 9:00 h.

6. Na budúcu nedeľu (27. mája) na Eucharistii o 10:30 h bude I. sväté prijímanie. Prosíme veriacich, ktorí nemajú účasť na tejto slávnosti, aby sa zúčastnili svätej omše  o 9:00 h alebo v sobotu o 18:00 h.

7. I. sväté prijímanie pre druhú skupinu detí bude v našej farnosti aj v sobotu 2. júna o 10:30 h.  

8. V stredu (23. mája) májová pobožnosť bude mimo farnosti, a to v Nadlickej farnosti na Mechovičke pri Rajčanoch, kde sa nachádza kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Májová pobožnosť začne o 18:00 h a následne bude svätá omša. Dopraviť sa treba samostatne.

9. V sobotu (26. mája) o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský. Bude to modlitba za naše rodiny. Pol hodiny pred Apelom (o 20:30 h) bude svätá omša (s nedeľnou platnosťou) za povolania do rádu pavlínov. (Nakoľko pri Apeli bude príhovor a spevy, svätá omša bude bez kázne a bez spevov.)

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00