Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre May, 2018

1. V dnešnú nedeľu Najsvätejšej Trojice (27. mája) na Eucharistii o 10:30 h bude I. sväté prijímanie. Pripomíname rodičom prvoprijíma-júcich detí, že v pondelok začína biely týždeň.  Prosíme dospelých, aby tento týždeň dali deťom prednosť pri čítaní textov Svätého písma, prosieb a speve žalmov.  

2. I. sväté prijímanie pre druhú skupinu detí bude v našej farnosti v sobotu 2. júna o 10:30 h. Nácvik detí bude v piatok (1. júna) o 16:00 h. Spoveď pre deti a ich rodiny bude v tento deň o 17:30 h.

3. Vo štvrtok 31. mája oslávi naša farnosť sviatok Božieho Tela. Bude to spoločná svätá omša o 17:30 h pre všetkých našich veriacich z mesta a filiálok Malé Bedzany a Tovarníky. Pozývame všetkých veriacich k jednotnej a vierou naplnenej spoločnej účasti na tejto oslave Eucharistického Krista v uliciach: Lipová, Slnečná, Fialková a Muškátová. Prosíme veriacich o prípravu 4 oltárov a mamičky, aby pomohli dievčatám pri príprave kvietkov na rozsýpanie. Ako po minulé roky, dva oltáre pripravia veriaci z Topoľčian, jeden z Malých Bedzian a jeden z Tovarník.

4. Eucharistia vigílie slávnosti Kristovho Tela a Krvi v stredu (30. mája) bude slávená:

Malé Bedzany 16:30 h., farský chrám 18:00 h., Tovarníky 19:00 h.

5. Oslavy Božieho Tela budú v nedeľu 3. júna aj vo filiálkach.  V Malých Bedzanoch po sv. omši o 7:30 h a v Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h.  

6. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci jún. Spovedať budeme v Tovarníkoch v stredu 30. mája od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v stredu 30. mája od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v utorok 29. mája od 17:00 h.

7. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa od štvrtku 1. júna budeme denne  modliť Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.

8. V sobotu 2. júna z dôvodu I. sv. prijímania ranná svätá omša o 7:00 h bude prenesená na 10:30 h.  

9. Farská ofera na budúcu nedeľu (4. júna), nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci jún, bude určená na pokračovanie v prác v jednotlivých kostoloch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 

1. Dnes (v nedeľu 20. mája) májová pobožnosť bude o 17:00 h pri kaplnke Panny Márie Bolestnej, na ulici Václavskej (medzi Svätoplukovou a Mojmírovou). Všetkých srdečne pozývame.  

2. Zajtra, na Svätodušný pondelok (21. mája) sa po prvý krát v celej Cirkvi bude sláviť sviatok PANNY MÁRIE MATKY CIRKVI.  V pavlínskych farnostiach sa tento sviatok slávi od roku 2006.

V deň slávnosti, v pondelok (21. mája) sväté omše budú slúžené:

farský chrám: o 7:00 h a o 18:00 h.,

Malé Bedzany o 16:30 h.,

Tovarníky o 19:00 h.

3. Taktiež zajtra, v pondelok (21. mája) začíname s nácvikom detí na I. sväté prijímanie, podľa ročného programu. Prvé stretnutie sa začne v pondelok 21. mája o 16:30 h. Pozývame aj rodičov prvoprijímajúcich detí.

4. Modlitba svätého ruženca vo farskom chráme v pondelok (21. mája), štvrtok a piatok (21,24 a 25.05.2018), z dôvodu nácviku detí, bude súkromná.

5. Spoveď pre deti k I. svätému prijímaniu a ich rodiny bude v sobotu (26. mája) od 9:00 h.

6. Na budúcu nedeľu (27. mája) na Eucharistii o 10:30 h bude I. sväté prijímanie. Prosíme veriacich, ktorí nemajú účasť na tejto slávnosti, aby sa zúčastnili svätej omše  o 9:00 h alebo v sobotu o 18:00 h.

7. I. sväté prijímanie pre druhú skupinu detí bude v našej farnosti aj v sobotu 2. júna o 10:30 h.  

8. V stredu (23. mája) májová pobožnosť bude mimo farnosti, a to v Nadlickej farnosti na Mechovičke pri Rajčanoch, kde sa nachádza kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Májová pobožnosť začne o 18:00 h a následne bude svätá omša. Dopraviť sa treba samostatne.

9. V sobotu (26. mája) o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský. Bude to modlitba za naše rodiny. Pol hodiny pred Apelom (o 20:30 h) bude svätá omša (s nedeľnou platnosťou) za povolania do rádu pavlínov. (Nakoľko pri Apeli bude príhovor a spevy, svätá omša bude bez kázne a bez spevov.)

 1. Hodová slávnosť v našej farnosti je dnes (v nedeľu 13. mája). Slávnostná svätá omša, ktorú bude slúžiť Marián Červený bude o 10:30 h.
 2. Dnes (v nedeľu 13. mája) o 17:00 h bude Akatist k Bohorodičke. Srdečne pozývame.
 3. Pokračujeme s Novénou k  Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha  Svätého. Novéna je počas májovej pobožnosti.
 4. Organizačné stretnutie rodičov birmovancov sa uskutoční v utorok (15. mája) po večernej svätej omši (18:45 h).
 5. V stredu (16. mája) májová pobožnosť bude mimo farnosti, a to v Jacovskej farnosti v Nových Mlynoch za Tesárskou priehradou, kde sa nachádza kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Májová pobožnosť začne o 18:00 h a následne bude svätá omša. Dopraviť sa treba samostatne.
 6. Na budúcu nedeľu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Pozývame na slávnostnú svätú omšu s rozšírenou bohoslužbou slova na vigíliu slávnosti, v sobota 19. mája o 20:00 h. V tento deň (v sobotu 19. mája) ranná svätá omša o 7:00 h nebude.
 7. Organizačné stretnutie dospelých, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania bude vo štvrtok (17. mája) o 19:00 h na fare.

 1. Dnes na prvú nedeľu (6. mája) z dôvodu konania pútnického zájazdu, stretnutie Ružencového bratstva a popoludňajšia poklona nebude. 
 1. V utorok (8. mája) je štátny sviatok, preto svätá omša bude slúžená o 9:00 h (večerná nebude). V tento deň májová pobožnosť bude 10 min. pred svätou omšou. 
 1. Na štvrtok (10. mája) pripadá prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Eucharistia z vigílie bude slávená vo farskom chráme v stredu (9. mája) o 18:00 h.

V deň slávnosti, vo štvrtok (10. mája) sväté omše budú slúžené:

farský chrám: o 7:00 h a o 18:00 h.,

Malé Bedzany o 16:30 h.,

Tovarníky o 19:00 h. 

 1. Vo štvrtok, piatok a sobotu 10.-12.05.2018 sa uskutoční Trojdnie pred hodovou slávnosťou vo farnosti, počas ktorého bude nasledujúci  program: 

Štvrtok 10.05.2018   Nanebovstúpenie Pána

18:00 h – Svätá omša, poklona pred Oltárnou sviatosťou

Piatok 11.05.2018

18:00 h – Svätá omša

20:00 h – Pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii

Sobota 12.05.2018

  6:45 h – Malé hodinky

  7:00 h – Svätá omša

17:00 h – Večeradlo

18:00 h – Svätá omša, sprievod 

Nedeľa 13.05.2018 HODY

  9:00 h – Svätá omša

10:30 h – Slávnostná svätá omša,

                 celebrant vdp. Marián Červený

17:00 h – Akatist    

 1. V piatok (11. mája) začíname Novénu k  Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania  Ducha  Svätého. 
 1. Organizačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí sa uskutoční vo štvrtok (10. mája) o 17:00 h. 
 1. Organizačné stretnutie rodičov birmovancov sa uskutoční v utorok (15. mája) po večernej svätej omši (18:45 h). 
 1. Festivalový výbor THJ Vás pozýva na Klavírny recitál Ladislava Fančoviča (Bratislava), ktorý bude v stredu 9. mája o 18:00 h. v Základnej umeleckej škole Ladislava Mokrého. 
 1. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom vyhlasuje:

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Lukáša, Stummerova 20, Topoľčany. Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky sú zapísane na plagáte a na internetovej stránke školy.  

Pomodlíme sa za zosnulého †Františka Čanigu. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva  v pokoji. Amen

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00