Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre June, 2017

 1. V utorok 27.06.2017 pripadá slávnosť svätého Ladislava, spolupatróna nášho farského kostola. Z tejto príležitosti bude tento program:
  • Na vigíliu slávnosti, v pondelok 26.06.2017 po svätej omši, ktorá začína o 18:00 h bude divadelná hra o udalostiach, ktoré sa vo Fatime odohrali pred 100 rokmi.
  • V utorok 27.06.2017 Eucharistii o 18:00 h bude predsedať vdp. Marián Červený. Po svätej omši pozývame všetkých farníkov z Topoľčian, z Tovarník a Malých Bedzian na guláš na školskom dvore.
 1. Vo štvrtok 29.06.2017 je prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. Sväté omše budú slúžené:

          Farský kostol – vigília (28.06.2017) 18:00 h.

                                      – v deň slávnosti 7:00 h a 18:00 h.

          Malé Bedzany 16:30 h.

          Tovarníky 19:00 h. 

          V tento deň bude zbierka „halier sv. Petra“.

 1. Z dôvodu konania tábora, na prvý piatok v mesiaci júl, budeme spovedať tento týždeň: v Tovarníkoch vo štvrtok 29.06.2017 od 18:00 h, v Malých Bedzanoch vo štvrtok 29.06.2017 od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v piatok 30.06.2017 od 17:00 h.
 1. Od -12.07.2017 (od pondelka do stredy) z našej farnosti organizujeme pútnický zájazd do Poľska. V programe púte budú: Krivá, Zakopane – Krzeptówki, Zakopane – mesto, Bachledówka, Ludzmierz, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Kraków – Łagiewniki, Kraków – Nowa Huta, Kraków – staré mesto, Čenstochova, Leśnów. Je ešte niekoľko voľných miest. Kto sa chce púte zúčastniť sa môže nahlásiť na fare. Podrobnosti sú na plagáte.
 1. Odchod detí do tábora bude v sobotu 1.07.2017 o 14:00 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava. Prihlásených je okolo 130 účastníkov. Ďakujeme za modlitby na tento úmysel a aj za drobné pozornosti na ceny pre deti.
 2. Topoľčany: Farská ofera na budúcu nedeľu 2.07.2017 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci júl, bude určená na ventiláciu a obnovu ozvučenia farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 1. Tovarníky: Farská ofera na budúcu nedeľu 2.07.2017 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci júl, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 1. Malé Bedzany: Farská ofera na budúcu nedeľu 2.07.2017 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci júl, bude určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 1. Počas prázdnin z našich pavlínských rehoľných domov sú organizované dve pešie púte do Čenstochovej. Kto by mal záujem môže sa prihlásiť:

Vranov nad Topľou: 1.-15.08.2017

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Vranov n/T – Sever
Mariánske námestie 1496
093 01 Vranov nad Topľou
 

Za púť je zodpovedný:Kazimír Kogut:+421904 940182 

e-mail: rkfuvvsever@rimkat.sk

Trnava: 12.-26.08.2017

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Božského Srdca

Tulipánová 22

917 02 Trnava 2 – Tulipán

Za púť je zodpovedný:Miroslav Hruška:+421914223286

e-mail: osppemiro@gmail.com

 1. Dnes (v nedeľu 18.06.2017) sú oslavy Božieho Tela vo filiálkach. V Malých Bedzanoch po sv. omši   o 7:30 h a v Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h.
 1. V utorok 27.06.2017 pripadá slávnosť svätého Ladislava, spolupatróna nášho farského kostola. Eucharistii o 18:00 h bude predsedať vdp. Marián Červený. Po svätej omší pozývame všetkých farníkov z Topoľčian, z Tovarník a Malých Bedzian na guláš v školskom dvore.
 1. V rámci duchovných cvičení pre učiteľov -12.07.2017 (od pondelka do stredy) z našej farnosti organizujeme pútnický zájazd do Poľska. Je ešte niekoľko voľných miest. Kto sa chce púte zúčastniť môže sa nahlásiť na fare. Podrobnosti sú na plagáte.

Pomodlíme sa za zosnulých: +Mareka Barányiho a + Jána Čanigu. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 1. V pondelok 12.06.2017 o 19:00 h pozývame do farského kostola nových birmovancov na zápis. Prihlásiť sa môžu žiaci budúcich ôsmych a deviatych tried. 
 1. Vo štvrtok 15.06.2017 oslávi naša farnosť sviatok Božieho Tela. Bude to spoločná svätá omša o 17:30 h pre všetkých našich veriacich z mesta a filiálok Malé Bedzany a Tovarníky. Pozývame všetkých veriacich k jednotnej a vierou naplnenej spoločnej účasti na tejto oslave Eucharistického Krista v uliciach: Lipová, Slnečná, Fialková a Muškátová. Prosíme veriacich o prípravu 4 oltárov a mamičky, aby pomohli dievčatám pri príprave kvietkov na rozsýpanie. Ako po minulé roky, dva oltáre pripravia veriaci z Topoľčian, jeden z Malých Bedzian a jeden z Tovarník. 
 1. V utorok 13.06.2017 bude o 17:00 h Večeradlo a následne svätá omša. Po svätej omši bude mariánsky sprievod. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať mladé rodiny a na budúce (vo štvrtok 13.07.2017) otcovia. 
 1. Eucharistia vigílie slávnosti Kristovho Tela a Krvi v stredu (14.06.2017) bude slávená:

Malé Bedzany 16:30 h., farský chrám 18:00 h., Tovarníky 19:00 h.

Oslavy Božieho Tela budú v nedeľu 18.06.2017 aj vo filiálkach.  V Malých Bedzanoch po sv. omši o 7:30 h a v Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h

 1. Dnes (v nedeľu 4.06.2017) je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorí sa zúčastnia verejného spevu, alebo recitovania hymnu Veni Creator (Príď Duchu Svätý) počas svätej omše, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 
 1. Dnes (4.06.2017) je prvá nedeľa v mesiaci jún. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. Srdečne všetkých pozývame. 
 1. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne modlime Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. 
 1. Od 4. do 11. júna 2017 (nedeľa – nedeľa) bude na celom Slovensku prebiehať Týždeň modlitieb mladých za mladých. Naša farnosť sa pripája k tomuto podujatiu najmä vpondelok 5.06.2017 mládežníckou svätou omšou s Eucharistickou adoráciou. 
 1. V utorok 6.06.2017 po svätej omši o 18:00 h budeme zapisovať úmysly na mesiac júl, august a september. 
 1. Odchod autobusu na pútnický zájazd z našej farnosti do Rakúska do Mariazell bude v sobotu 10.06.2017 o 5:00 h (ráno) pri Základnej škole sv. Ladislava. 
 1. V pondelok 12.06.2017 o 19:00 h pozývame do farského kostola nových birmovancov na zápis. Prihlásiť sa môžu žiaci budúcich ôsmych a deviatych tried. 
 1. Farský kostol: Farská ofera dnes (v nedeľu 4.06.2017) je určená na ventiláciu a obnovu ozvučenia farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Tovarníky: Farská ofera dnes (v nedeľu 4.06.2017) je určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Malé Bedzany: Farská ofera dnes (v nedeľu 4.06.2017) je určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 

Pomodlíme sa za zosnulú: †Zitu Ondruškovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00