Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre December, 2014

Farské oznamy, 28.12.2014

28. December 2014
 • ustavPomoci2Dnes, v nedeľu 28.12.2014 na sviatok Svätej Rodiny, počas sv. omše bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.
 • Dnes, v nedeľu 28.12.2014, bude otvorený kostol od 15:00 h do 17:00 h. Bude to príležitosť navštíviť Betlehem v našom chráme.
 • V utorok 30.12.2014 sa počas sv. omše o 18:00*h budeme modliť za bratov a sestry z našej farnosti, ktorí zomreli v tomto roku 2014.
 • V stredu 31.12.2014 sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roku. Ten, kto sa pri nej zúčastní spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok plnomocné odpustky. Ďakovná svätá omša bude v tento deň vo farskom chráme, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch o 17:00 h.V  tento deň o  23:30 h bude vo farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.

čítať ďalej...

 • Vo štvrtok 1.01.2015 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Duchu Svätý, príď z neba“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok plnomocné odpustky.Sväté omše budú slúžené ako v nedeľu a prikázané sviatky.
 • Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môžu do 5. januára. Posviacka príbytkov bude v Topoľčanoch, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch v utorok 6.01.2015 od 14.00 h.
 • Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka, patróna pavlínskeho rádu, začneme v piatok 10.01.2015. Pobožnosť deviatnika bude cez týždeň pri večernej svätej omši, okrem nedele, kedy táto pobožnosť bude 10 min. pred sv. omšou, ktorá začína o 9:00 h. Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 18.01.2015 slávnostnou sv. omšou o 10:30*h, na ktorú všetkých srdečne pozývame.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci január 2015 nájdete tu
 • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Estera Matejová, +Juraj Vretenár, +Darina Rusnaková. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 21.12.2014

23. December 2014
 • betlehemNarodenySviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme dnes, v nedeľu 21.12.2014, od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h.

 • Dnes, v nedeľu 21.12.2014, bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 18:00 h.

 • Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v utorok 23.12.2014 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

 • Tento týždeň roráty budú v našom farskom chráme od pondelka 22.12.2014 do stredy, čiže do štedrého dňa 24.12.2014 o 7:00 h ráno. Pozývame všetkých a najmä deti.

 • V stredu 24.12.2014 bude slúžená slávnostná svätá omša o 24:00 h vo farskom chráme a zároveň v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch.

 • Na slávnosť Narodenia Pána a na Druhý vianočný sviatok budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky.

čítať ďalej...

 • Taktiež, na slávnosť Narodenia Pána o 15:00 h vo farskom kostole bude jasličková pobožnosť, v ktorej budú účinkovať žiaci z našej cirkevnej školy. Na divadelné predstavenie všetkých srdečne pozývame.

 • V piatok 26.12.2014 na sviatok sv. Štefana pri sv. omši o 9:00 h v našom farskom chráme bude účinkovať zbor z farnosti Nanebovzatia Panny Márie.

 • V tento deň, v piatok 26.12.2014, sa od 13:00 h uskutoční v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny. Rodiny, ktoré sú ochotné prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii.

 • Po výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy sv. Ladislava, Lipová 3868, Topoľčany a Cirkevnej školy úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša, Kalinčiakova 48, Topoľčany bola zvolená a Biskupským úradom v Nitre na obidve školy schválená Mgr. art. Dominika Balková.

  Novej riaditeľke, ktorá sa dňom 1.01.2015 ujme funkcie vedenia Základnej školy sv. Ladislava prajeme hojnosť Božieho požehnania.

  Doterajším riaditeľom cirkevných škôl v našej farnosti, pani Mgr. Emílii Andelovej a pánu Mgr. Jozefovi Krajčíkovi ďakujeme za ich obetavú a láskyplnú službu.

 • Na budúcu nedeľu 28.12.2014 na sviatok Svätej Rodiny počas svätých omší bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

 • Na slávnosť Narodenia Pána 25.12.2014 sa bude konať farská ofera na nové dvere do kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“.

 • Pomodlime sa za +Františka Medu, +Martu Ďurkovičovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 14.12.2014

14. December 2014
 • prichodPripomíname, že od pondelka do piatku o 7:00 h ráno sú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame všetkých farníkov a najmä všetky deti.

 • Od pondelka 15.12.2014 začínajú putovať obrazy Panny Márie s Ježiškom pod srdcom a so sv. Jozefom v rámci deviatnika pred Vianocami.

 • Naša farnosť sa aj tento rok zúčastní celoslovenskej akcie koledovanie Dobrej noviny. Nácvik detí bude na fare dnes, v nedeľu 14.12.2014, o 16:00 h.

 • Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná:

  Tovarníky – streda 17.12.2014 od 16:00 h
  Malé Bedzany – sobota 20.12.2014 od 16:00 h
  farský chrám – nedeľa 21.12.2014 od 14:00 h

čítať ďalej...

 • Tovarníky: Z dôvodu predvianočných spovedí v dekanáte sa svätá omša v Tovarníkoch presúva zo štvrtku 18.12.2014 na stredu 17.12.2014, čiže na deň, v ktorom bude v Tovarníkoch vysluhovaná sviatosť zmierenia.
 • Malé Bedzany: Z dôvodu predvianočných spovedí v dekanáte sa svätá omša v Malých Bedzanoch presúva z piatku 19.12.2014 na sobotu 20.12.2014, čiže na deň, v ktorom bude v Malých Bedzanoch vysluhovaná sviatosť zmierenia.

 • Topoľčany: Z dôvodu predvianočných spovedí v dekanáte, v sobotu 20.12.2014 vo farskom chráme nebudeme spovedať.

 • Na budúcu nedeľu 21.12.2014 bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 18:00 h.

 • Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v utorok 23.12.2014 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

 • Milí rodičia a priatelia našej cirkevnej školy, srdečne vás pozývame na stretnutie s umeleckým slovom a hudbou v podaní žiakov ZŠ sv. Ladislava a Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Lukáša, ktoré sa uskutoční v stredu 17.12.2014 v školskej jedálni ZŠ sv. Ladislava o 16:00 h. Tešíme sa na krásne chvíle prežité v spoločenstve očakávajúcom príchod Ježiša Krista.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na Záverečný koncert 21. ročníka, ktorý bude v pondelok 15. decembra 2014 o 18.00 h v Spoločenskom dome. Účinkovať budú študenti a pedagógovia Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch.

 • Pomodlíme sa za +Ľudmilu Valnú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 7.12.2014

7. December 2014
 • guadalupskaPočas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno sú v našom farskom chráme slúžené roráty, na ktoré pozývame všetkých farníkov a najmä všetky deti.

 • V každú adventnú nedeľu po svätej omši o 10:30 h je možnosť si vo vestibule farského kostola zakúpiť knihy s náboženskou tematikou.

 • Dnes, v nedeľu 7.12.2014, bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h. Po poklone bude Akatist k úcte Bohorodičky, ktorý sa pomodlíme vo vigíliu z príležitosti slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

 • V pondelok 8.12.2014 na prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie budú sväté omše slúžené:

  farský chrám 7:00 h a  18:00 h
  Tovarníky 17:00 h
  Malé Bedzany 16:30 h

 • V pondelok 8.12.2014 pred rannou svätou omšou o 6:40 h budeme spievať Hodinky k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.

 • Vo štvrtok 11.12.2014 po večernej svätej omši sa na fare uskutoční stretnutie pastoračnej rady.

 • Tento mesiac pripadá trinásteho na sobotu 13.12.2014. Večeradlo bude o 17:00 h a následne svätá omša.

 • Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná:

  Tovarníky – streda 17.12.2014 od 16:00 h
  Malé Bedzany – sobota 20.12.2014 od 16:00 h
  farský chrám – nedeľa 21.12.2014 od 14:00 h

 • Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v utorok 23.12.2014 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

 • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí minulý týždeň odišli do večnosti: +Justína Praženková a +Anna Zvalová. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00