Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

Archív pre June, 2014

 • vierozvestiZačali sa prázdniny a čas dovoleniek, nezabudnime na účasť na nedeľnej sv. omši a každodennú modlitbu.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme
  • v Tovarníkoch vo štvrtok 3.07.2014 od 17:30 h
  • v Malých Bedzanoch v piatok 4.07.2014 o 17:00 h
  • vo farskom kostole hlavne v piatok 4.07.2014 od 17:00 h.
 • V sobotu 5.07.2014 je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, sv. omše v našej farnosti budú:
  • Malé Bedzany 7:30 h
  • Tovarníky 9:00 h
  • Farský kostol 9:00 h a 10:30 h. (Večer o 18:00 h bude vo farskom chráme svätá omša s nedeľnou platnosťou.)
 • Nedávno bol opravený plech na veži kostola, lebo do veže kostola po daždi vždy zatekalo. Ďakujeme všetkým, ktorí pri tejto oprave pomohli: Pán Boh zaplať.
 • Malé Bedzany: Pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Po oprave omietky interiéru a zavedení novej elektrickej inštalácie, inštalácie na ozvučenie a na číselnú tabuľu, nasleduje maľovanie vnútra kostola. Z tohto dôvodu sú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
 • Odchod detí do tábora bude v nedeľu 6.07.2014 o 13:30 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava.
 • Dnes, v nedeľu 29.06.2014, je prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla, a preto je každoročná zbierka „halier sv. Petra“. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci júl 2014 nájdete tu.
 • Pomodlime sa za +Kvetoslavu Mišákovú, +Jozefa Okšu. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 • srdceVo štvrtok 19.06.2014 naša farnosť oslávila sviatok Božieho Tela a Krvi. Chceme poďakovať všetkým, ktorí pripravovali oltáre. Ďakujeme za hudbu mužom z dychovky, ženám zo zboru Nádej, ženám za upratovanie a výzdobu kostola, mužom, ktorí niesli baldachýn a zástavy, pánu kostolníkovi, pánu organistovi, celej asistencii, miništrantom, prvoprijímajúcim deťom a všetkým deťom, ktoré sypali kvety. Ešte raz vyslovujeme všetkým „Pán Boh zaplať“.
 • Oslavy Božieho Tela budú dnes, v nedeľu 22.06.2014. vo filiálkach. V Malých Bedzanoch po sv. omši 8:00 h a v Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h.
 • V utorok 24.06.2014 pripadá sviatok Narodenie Jána Krstiteľa. Sväté omše budú slúžené: Malé Bedzany: 17:00 h., farský chrám: 18:00 h., Tovarníky: 18:30 h.
 • Malé Bedzany: Pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Z tohto dôvodu sú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
 • Vo štvrtok 26.04.2014 po večernej sv. omši bude Eucharistická adorácia. Všetkých srdečne pozývame.
 • Na piatok 27.06.2014 pripadá slávnosť Srdca slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a zároveň slávnosť sv. Ladislava, spolupatróna nášho farského kostola a patróna našej cirkevnej školy. Tak isto v  piatok sa končí školský rok. Preto poďakujeme Pánu Bohu s našimi školákmi za všetky milosti sv. omšou o 8:15 h. a slávnostným spevom Te Deum. Po večernej sv. omši, ktorá začína o 18:00 h pozývame na scénku o sv. Ladislavovi a potom guláš na školskom dvore. Pozývame všetkých farníkov z Topoľčian, z Tovarník a Malých Bedzian.
 • V nedeľu 29.06.2014 je zároveň prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. V tento deň sa bude konať každoročná zbierka „halier sv. Petra“.
 • Pomodlime sa za zosnulých +Milana Adamkoviča a +Máriu Legeňovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 • teloVo štvrtok 19.06.2014 oslávi naša farnosť sviatok Božieho Tela. Bude to spoločná sv. omša o 17:30 h pre všetkých našich veriacich z mesta a filiálok Malé Bedzany a Tovarníky. Pozývame všetkých veriacich k jednotnej a vierou naplnenej spoločnej účasti na tejto oslave Eucharistického Krista v uliciach: Lipová, Slnečná, Fialková a Muškátová. Prosím veriacich o prípravu 4 oltárov a mamičky, aby pomohli dievčatám pri príprave kvietkov na rozsýpanie. Ako po minulé roky, dva oltáre pripravia veriaci z Topoľčian, jeden z Malých Bedzian a jeden z Tovarník a mládež.
 • Eucharistia vigílie slávnosti Kristovo Tela a Krvi v stredu 18.06.2014 bude slávená: Malé Bedzany 17:00 h., farský chrám 18:00 h., Tovarníky 18:30 h.
 • Oslavy Božieho Tela budú v nedeľu 22.06.2014 aj vo filiálkach. V Malých Bedzanoch po sv. omši o 8:00 h a v Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h.
 • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne modlíme Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Na túto pobožnosť vás srdečne pozývame. Dnes, v nedeľu 15.06.2014, táto pobožnosť bude po svätej omši, ktorá začína o 9:00 h.
 • Malé Bedzany: Pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Z tohto dôvodu sú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
 • Dnes, v nedeľu 15.06.2014, v našej farnosti je možné prispieť rodinám v Bosne a Hercegovine a v Srbsku do pokladničky, ktorá je umiestnená v zadnej časti kostola.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari Vás pozýva na ZÁVEREČNÝ KONCERT jubilejného 20.ročníka Topoľčianskej hudobnej jari. Koncert je venovaný nedávno zosnulému zakladateľovi a riaditeľovi Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a jednému zo zakladateľov Topoľčianskej hudobnej jari – jesene Vladimírovi Gálisovi. Koncert bude v pondelok 16.6.2014 o 18:00 h v Spoločenskom dome.
 • Pomodlime sa za +Jozefa Škriputu. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

 

 • duchDnes, v nedeľu 8.06.2014, je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorí sa zúčastnia verejného spevu, alebo recitovania hymnu Veni Creator (Príď Duchu Svätý) počas svätej omše, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Zajtra, v pondelok 9.06.2014 je Svätodušný pondelok. V pavlínskych farnostiach je to aj sviatok Panny Márie Matky Cirkvi. V tento deň v našom chráme bude sv. omša o 7:00 h (ráno) a o 18:00 h., v Tovarníkoch o 18:30 h a v Malých Bedzanoch o 17:00 h.
 • Malé Bedzany: Pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Z tohto dôvodu sú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
 • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne modlíme Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Dnes, v nedeľu 8.06.2014, táto pobožnosť bude po svätej omši, ktorá začína o 9:00 h.
 • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na KOMORNÝ KONCERT, ktorý bude v stredu 11. júna o 18:00 h v kaplnke kláštora sv. Alžbety. Účinkuje: Lucia Hulová – husle a Robert Hugo – organ (Praha).
 • V týždni od 7. do 15. júna bude prebiehať celoslovenské podujatie: “Týždeň modlitieb mladých za mladých” pripravované Radou pre mládež a univerzity pri KBS v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže. Podporme toto podujatie najmä súkromnou modlitbou, ale aj účasťou na svätej omši.
 • V piatok 13.06.2014 o 10:00 h v Katedrále sv. Emeráma v Nitre náš farník, bohoslovec František Hronský, prijme diakonské svätenie. Kto by sa chcel zúčastniť na oslavách v Nitre a ísť tam autobusom, môže sa prihlásiť u pani Anny Ďurinovej.
 • V tento deň, v piatok 13.06.2014, bude o 17:00 h Večeradlo a následne svätá omša. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať farníci z Tovarník a na budúce, v nedeľu 13.07.2014, otcovia. Po svätej omši bude mariánsky sprievod. Z tohto dôvodu svätá omša v Malých Bedzanoch v piatok nebude.
 • Keďže Balkán zasiahli povodne, ktoré boli jedny z najničivejších v histórií, Slovenská katolícka charita vyhlásila finančnú aj materiálnu zbierku na pomoc rodinám v Bosne a Hercegovine a v Srbsku. Informácie nájdete na internetovej stránke www.charita.sk. V našej farnosti na tento úmysel bude možné prispieť do pokladničky, ktorá bude umiestnená na budúcu nedeľu 15.06.2014 v zadnej časti kostola.
 • Pomodlime sa za +Jána Belianského, + Hedvigu Bosákovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 19:00

 

Sviatosť zmierenia

Farský kostol

Vždy pol hodinu pred svätou omšou

V prvý piatok v mesiaci 1 hodinu pred svätou omšou

V tretiu nedeľu adventu a piatu pôstnu nedeľu od 14:00 do 17:30

 

Malé Bedzany

V prvý piatok v mesiaci od 16:00

V sobotu pred treťou nedeľou adventu a piatou pôstnou nedeľou o 16:00

 

Tovarníky

Vo štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci od 18:00

V stredu pred treťou nedeľou adventu o 16:00

V stredu pred piatou pôstnou nedeľou o 18:00