Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre April, 2014

Farské oznamy, 27.4.2014

28. April 2014

 

 • milosrdDnes, v nedeľu 27.04.2014, o 15:00 h bude Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a následne svätá omša.

 • Podľa ročného programu pre prvoprijímajúce deti, v pondelok 28.04.2014 sa uskutoční v kostole o 18:00 h stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. V programe bude svätá omša s prednáškou pre rodičov a organizačné stretnutie.

 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari, ako spoluorganizátor 1. Topoľčianskeho jazzového festivalu Vás pozýva na jeho koncert, ktorý bude v utorok 29. apríla o 19:00 h v Dome kultúry.

 • V stredu 30.04.2014 o 18:00 náš organista Marek Mosnár vás pozýva do nášho farského kostola sv. Ladislava a Gorazda na absolventský koncert.

 • Vo štvrtok 1.5.2014 pozývame na farskú túru z Duchonky na Podhradie a späť. Odchod autami od farského kostola o 10:00 h. Informácie u P.Róberta.

 • Odchod autobusu na pútnický zájazd do Krakowa a soľnej bane vo Wieliczke a do iných pútnických miest v Poľsku bude v sobotu 3.05.2014 o 4:30 h pri Základnej škole sv. Ladislava.

 • Vo štvrtok 1.05.2014 začíname mesiac zasvätený Panne Márii. Loretánske Litánie sa budeme modliť pred večernou sv. omšou okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude pred rannou sv. omšou. Vo štvrtok 1.05.2014 svätá omša bude vo farskom chráme o 9:00 h a pred ňou májová pobožnosť. Tovarníky:Vo štvrtok 1.05.2014 svätá omša bude v Tovarníkoch o 10:00 h.

 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci máj. Spovedať budeme v Tovarníkoch v piatok od 17:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
 • Hodová slávnosť v našej farnosti bude v nedeľu 11.05.2014. Slávnostná sv. omša, ktorú bude slúžiť páter Miroslav Hruška OSPPE z Trnavy bude o 10:30 h. Na oslavy sa pripravíme trojdním.
 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch vás pozýva na púť zaľúbených a manželov k Sedembolestnej v pútnickom chráme v Topoľčanoch, v sobotu 3. mája 2014. Program púte sú na webovej stránke farnosti.

 • V zadnej časti kostola sa nachádza petícia prezidentovi Slovenskej republiky za vyhlásenie referenda, aby žiadne iné spolužitie, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou, sa nenazývalo manželstvom. Petícia sa vzťahuje aj na výchovu detí. Podrobnosti a pokyny, ako vyplniť petíciu sú na obidvoch stranách hárku, okrem toho v zadnej časti kostola sa nachádza letáčik, ktorý si môžete vziať.
 • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške.

 

Farské oznamy, 20.4.2014

22. April 2014
 • ovcePožehnané Veľkonočné sviatky vám s celého srdca prajú otcovia pavlíni!

 • Zo srdca chceme poďakovať všetkým, ktorí sa vo farskom a aj vo filiálnych kostoloch postarali o dôstojný priebeh bohoslužieb, kostolníkom, organistom, spevákom, lektorom, miništrantom a taktiež tým, ktorí upratovali a zdobili kostoly, ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom.

 • Dnes, v nedeľu 20.04.2014, o 15:00 h bude pokračovať novéna k Božiemu Milosrdenstvu. Táto novéna na Veľkonočný pondelok bude po svätej omši o 9:00 h a od utorku bude po svätej omši.

 • Na Veľkonočný pondelok 21.04.2014 sväté omše v našej farnosti budú:

  • v Malých Bedzanoch o 7:30 h.,
  • vo farskom chráme o 9:00 h.,
  • v Tovarníkoch o 9:00 h.
 • Na budúcu nedeľu bude vo farskom chráme dodatočná sv. omša o 15:00*h na záver novény k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Oznamujeme vám, že bohoslovec František Hronský, syn Františka a Kataríny rod. Hlobickej, narodený 30.09.1988 v Topoľčanoch, bývajúci v Topoľčanoch, seminarista Kňazského seminára v Nitre chce v tomto roku prijať diakonské svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade.

 • V tomto roku budeme organizovať dva pútnické zájazdy:

  • 15.-26.09.2014 do týchto pútnických miest západnej Európy: Lurdy, Fatima, Santiago de Compostela, Montserate, Nazaré, Barcelona (Sagrada Familia) a Turín. Podrobnosti sú na plagáte na nástenke.

 • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške.
 • Dnes, v nedeľu 20.04.2014, je farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Marián Drietomský, +Žofia Podmanická, +Marietta Martošová, +Ján Mišút. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 13.4.2014

13. April 2014
 • Dnes, v nedeľu 13.04.2014, vo farskom chráme bude vysluhovaná sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami. Spovedať budeme od 14:00 h do 17:30 h.
 • Dnes, v nedeľu 13.04.2014, bude dodatočná svätá omša o 18:00 h.
 • Krížová cesta dnes, v nedeľu 13.04.2014, bude o 15:00 h na Kalvárii a sprevádzať v nej nás budú učitelia.
 • Spoveď chorých pred Veľkou nocou v našej farnosti bude  v pondelok 14.04.2014 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 •  Na Zelený štvrtok, 17.04.2014,  sv. omša na pamiatku Pánovej večere začne o 18:00 h. Tento oznam sa vzťahuje zároveň na Farský chrám, Tovarníky a Malé Bedzany.
 • Na Veľký piatok, 18.04.2014, bude nasledujúci program:
  • 12:00 h Krížová cesta na Kalvárii,
  • 15:00 h Slávenie utrpenia a smrti Pána – Farský chrám, Tovarníky a Malé Bedzany,
  • 17:30 h Lamentácie – Farský chrám,
  • 21:30 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Farský chrám ,
  • Po obradoch poklona pri Božom hrobe bude
   • Farský chrám do 22.00 h.,
   • Tovarníky a Malé Bedzany do 20:00 h.
 • Na veľký piatok je prísny pôst záväzný od 18 do 60 rokov života a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov záväzné od 14 rokov do smrti.
 • Na Bielu sobotu, 19.04.2014, bude tento program:
  • 8:00 h Vyloženie Oltárnej sviatosti – Farský chrám, Tovarníky, Malé Bedzany.
  • 9:00 h Ranné chvály – Farský chrám
  • 12:00 h Posvätné čítanie a Modlitba cez deň – Farský chrám,
  • 14:50 h Posvätenie pokrmov Farský chrám,
  • 15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu a eucharistická adorácia – Farský chrám
  • 19:30 h Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania – Farský chrám, Malé Bedzany, Tovarníky.
 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra ako zriaďovateľ školy zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy sv. Ladislava, Lipová 3868, Topoľčany. Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky nájdete tu.
 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra ako zriaďovateľ školy zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej školy úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša, Kalinčiakova 48, Topoľčany. Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky nájdete tu.
 • Oznamujeme vám, že bohoslovec František Hronský, syn Františka a Kataríny rod. Hlobickej, narodený v Topoľčanoch, bývajúci v Topoľčanoch, seminarista Kňazského seminára v Nitre chce v tomto roku prijať diakonské svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade.
 • Na nedeľu zmŕtvychvstania Pána, 20.04.2014, bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Tibor Šimrák, +Anna Toplanská, +Darina Valková,. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 6.4.2014

5. April 2014
 • zajatiePozývame na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa tento týždeň budeme modliť
  • v našom farskom kostole v piatok po svätej omši o 18:30 h.
  • v Tovarníkoch v stredu o 18:00 h.
  • v Malých Bedzanoch v sobotu o 16:30 h a v nedeľu o 15:00 h.

Dnes, v nedeľu 6.04.2014, krížová cesta bude o 15:00 h na Kalvárii. V piatok nás bude sprevádzať mládež, najmä pozývame birmovancov.

 

 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Topoľčany srdečne pozýva v stredu 9. apríla 2014 mužov bez rozdielu veku, stavu a postavenia na duchovnú obnovu spojenú so svätou omšou a modlitbami otcov vo farskom kostole. Svätá omša začne o 18:30 h, po nej budú modlitby otcov a možnosť svätej spovede.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari Vás pozýva na Veľkonočný koncert, na ktorom odznie dielo Jozefa Haydna „Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži“. Účinkuje Jaroslav Tuma – klavichord a Július Krajčík – recitácia. Koncert bude vo štvrtok 10. apríla o 19:30 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie.
 • Tovarníky: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Tovarníkoch bude vysluhovaná v stredu 9.04.2014 od 17:30 h a následne bude sv. omša. Tento týždeň Krížová cesta v Tovarníkoch bude v stredu o 18:00 h. Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu vo štvrtok 10.04.2014 svätá omša v Tovarníkoch nebude.
 • Malé Bedzany: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Malých Bedzanoch bude vysluhovaná v sobotu 12.04.2014 o 16:30 h a následne bude sv. omša. Tento týždeň Krížová cesta v Malých Bedzanoch bude v sobotu 12.04.2014 o 16:30 h. Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu v piatok 11.04.2014 svätá omša v Malých Bedzanoch nebude.
 • Spoveď chorých pred Veľkou nocou v našej farnosti bude  v pondelok 14.04.2014 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 • Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme na budúcu v nedeľu 13.04.2014 od 14:00 h do 17:30 h. V tento deň, v nedeľu 13.04.2014, bude dodatočná svätá omša o 18:00 h.
 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra ako zriaďovateľ školy zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy sv. Ladislava, Lipová 3868, Topoľčany. Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky nájdete tu.
 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej školy úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša, Kalinčiakova 48, Topoľčany. Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky nájdete tu.
 • Naša farnosť 3.-4.05.2014 organizuje pútnický zájazd do Krakova a soľnej bani vo Wieliczke. Podrobnosti sú na plagáte.  
 • Pomodlime sa za zosnulú +Annu Siváčkovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00