Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre April, 2012

Farské oznamy, 22.4.2012

22. April 2012
 • Hnutie kresťanských spoločenstiev detí z farnosti Nanebovzatia Panny Márie z Topoľčian organizuje pre deti a rodičov výlet do ZOO a dinoparku v Bratislave. Tento výlet sa uskutoční 28.04.2012. Bližšie informácie sú na prezenčnej listine v zadnej časti kostola.
 • Na budúcu nedeľu 29.04.2012 bude zbierka na kňazský seminár v Nitre. 
 • V pondelok 30.04.2012 po večernej svätej omši bude zasadanie farskej rady.
 • Pán Boh povolal do večnosti: + Eugéniu Štefčíkovú. Pomodlime sa za pokoj jej duše:
  Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti.  Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 15.4.2012

15. April 2012
 • Dnes (v nedeľu 15.04.2012) o 15:00 h bude Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a následne svätá omša.
 • Odchod autobusu na pútnický zájazd na Svatú Horu a do iných pútnických miest v Českej republike bude v sobotu 21.04.2012 o 6:00 h pri Základnej škole sv. Ladislava.
 • I. sv. prijímanie pre deti zo Základnej cirkevnej školy sv. Ladislava bude v nedeľu 3.06.2012 o 10:30 h a pre deti z iných škôl bude v sobotu 26.05.2012 o 10:00 h.
 • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: + Marián Manduch, + Milan Červený, + Jaroslav Dubaj a +  Eva Čerňanská.
  Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.

Farské oznamy, 8.4.2012

8. April 2012
 • Dnes, v nedeľu 8.04.2012, o 15:00 h bude pokračovať Novéna k Božiemu Milosrdenstvu. Vo Veľkonočný pondelok  po sv. omši 9:00 h. Od utorka bude táto novéna po sv. omši. Na budúcu nedeľu bude vo farskom chráme dodatočná sv. omša o 15:00 h na záver Novény k Božiemu Milosrdenstvu.
 • Zo srdca chceme poďakovať všetkým, ktorí sa vo farskom a aj vo filiálnom kostole postarali o dôstojný priebeh bohoslužieb, kostolníkom, organistom, spevákom, lektorom, miništrantom a taktiež tým, ktorí upratovali a zdobili kostoly ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom.
 • Naša farnosť 21. a 22.04.2012 organizuje pútnický zájazd na Svatú Horu a do iných pútnických miest v Českej republike. Podrobnosti sú na plagáte.  Pútnikov zapisujeme v sakristii a u pani Anny Ďurinovej. Prihlásiť sa treba najneskôr do budúcej nedele.
 • Dnes máme v našej farnosti Veľkonočnú farskú oferu. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Požehnané Veľkonočné sviatky vám s celého srdca prajú otcovia pavlíni!

Farské oznamy, 1.4.2012

1. April 2012
 • Dnes je (1.4.2012) Kvetná nedeľa. Dnešným dňom vstupujeme do Veľkého týždňa. Program Veľkonočného Trojdnia je na nástenke a aj vo farskom časopise DOM.
 • Dnes (1.04.2012) bude vo farskom chráme vysluhovaná sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami. Spovedať bude od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h. Po spovedi bude dodatočná svätá omša o 18:00 h.
 • Krížová cesta dnes (1.04.2012) bude o 15:00 h na Kalvárii a sprevádzať nás v nej budú učitelia.
 • Spoveď chorých pred Veľkou nocou bude v našej farnosti v pondelok 2.04.2012 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 • Na Zelený štvrtok (5.04.2012) začne sv. omša na pamiatku Pánovej večere o 18:00 h. Tento oznam sa vzťahuje zároveň na Farský chrám, Tovarníky a Malé Bedzany.
 • Na Veľký piatok (6.04.2012) bude nasledujúci program:
  12:00 h Krížová cesta na Kalvárii,
  15:00 h Slávenie utrpenia a smrti Pána – Farský chrám, Tovarníky a Malé Bedzany,
  17:30 h Lamentácie – Farský chrám,
  21:30 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu  – Farský chrám ,
  Po obradoch bude chrám otvorený pre poklonu pri Božom hrobe  Farský chrám do 22.00 h., Tovarníky a Malé Bedzany do 20:00 h.
 • Na veľký piatok je prísny pôst (od 18 do 60 rokov života) a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov (od 14 rokov).
 • Na Bielu sobotu (7.04.2012) bude nesledovný program:
  8:00 h Vyloženie Oltárnej sviatosti  Farský chrám, Tovarníky, Malé Bedzany.
  9:00 h Ranné chvály – Farský chrám,
  12:00 h Posvätné čítanie a Modlitba cez deň – Farský chrám,
  14:50 h Posvätenie pokrmov – Farský chrám,
  15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Farský chrám
  19:30 h Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania  Farský chrám, Tovarníky, Malé Bedzany.
 • Na nedeľu zmŕtvychvstania Pána (8.04.2012) bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujem „Pán Boh zaplať“.
 • Oznamujeme vám, že bohoslovec Marek Adamkovič, seminarista Kňazského seminára v Nitre narodený v Topoľčanoch, chce v tomto roku prijať diakonské svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade.
 • Naša farnosť na budúci mesiac (21. a 22.04.2012) organizuje pútnický zájazd na Svatú Horu a do iných pútnických miest v Českej republike. Podrobnosti sú na plagáte.  Pútnikov zapisujeme v sakristii a u pani Anny Ďurinovej.
 • Odporúčame do vašich modlidieb + Jána Mojžiša, s ktorým sme sa rozlúčili minulý štvrtok (29.03.2012).
  Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva  v pokoji. Amen

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00