Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre December, 2011

Farské oznamy, 25.12.2011

25. December 2011
 • Ďakujeme všetkým obetavým mužom a ženám, ktorí pomohli pri upratovaní, výzdobe a stavaní betlehema v našom chráme. Ďakujeme taktiež za darovanie stromčekov. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili vyslovujeme úprimné “Pán Boh zaplať za vašu námahu.

 • V pondelok 26.12.2011 na sviatok sv. Štefana pri sv. omši o 9.00 h bude účinkovať zbor z farnosti Nanebovzatia Panny Márie.

 • V tento deň (pondelok 26.12.2011) sa od 13:00 h uskutoční v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny. Deti spevom a vinšami ohlasujú narodenie Krista Pána.

 • V utorok (27.12.2011) na sviatok sv. Jána apoštola a evanjelistu pozývame našu farskú rodinu na eucharistickú adoráciu po večernej sv. omši.

 • Vo štvrtok 29.12.2011 počas sv. omše bude účinkovať v našom chráme spevácky zbor GIHON, ktorý vás srdečne pozýva na polhodinový vianočný koncert po sv. omši.

 • V piatok (30.12.2011) na sviatok Svätej Rodiny počas sv. omše o 18.00 h bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

 • V sobotu (31.12.2011) sa počas rannej sv. omše budeme v spoločných prosbách modliť za bratov a sestry našej farnosti, ktorí zomreli v tomto roku 2011.

 • Taktiež v sobotu (31.12.2011), ale po večernej svätej omši sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roku. Ten, kto sa pri nej zúčastni spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok plnomocné odpustky. O 23.30 h bude vo farskom kostole vyložená sviatosť oltárna k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.

 • V nedeľu 1.01.2012 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Duchu Svätý, príď z neba“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok plnomocné odpustky.

 • Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nach sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môžu do 5. januára.

 • Dnes (25.12.2011) na slávnosť Narodenia Pána sa bude konať farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujem úprimné: „Pán Boh zaplať“.

Farské oznamy, 18.12.2011

19. December 2011
 • Tento týždeň od pondelka do soboty o 7:00 h ráno budú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame najmä všetky deti.

 • Sviatosť zmierenia na vianočne sviatky bude vysluhovaná vo farskom chráme dnes v nedeľu (18.12.2011) od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h.

 • Dnes (v nedeľu 18.12.2011) bude vo farskom chráme dodatočná sv. omša o 18:00 h.

 • Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v pondelok 19.12.2011 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

 • V nedeľu (25.12.2011) na slávnosť Narodenia Pána sa bude konať farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujem úprimné: „Pán Boh zaplať“.

 • Naša farnosť sa aj tento rok zúčastní celoslovenskej akcie koledovanie Dobrej noviny. Rodiny, ktoré budú ochotné prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii. Koledníci navštívia Vaše rodiny 26.12. 2011. Koledníci sa stretnú pred farou o 12:30 h a začnú koledovať o 13:00 h.

Farské oznamy, 11.12.2011

12. December 2011
 • Roráty v našom farskom chráme budú tento týždeň od pondelka do piatku o 7:00 h ráno. Srdečne pozývame najmä všetky deti.

 • Tento mesiac pripadá trinásteho na utorok (13.12.2011). Modlitba svätého ruženca vo forme večeradla bude o 17:00 h a následne svätá omša.

 • V stredu (14.12.2011) na rorátnej sv. omši bude posvätenie a slávnostne odovzdanie medailónu Nepoškvrne-ného Počatia Panny Márie deťom pripravujúcim sa na I. sv. prijímanie.

 • Predvianočný deviatnik sa v rodinách bude konať od štvrtku 15. 12. 2011 do piatku 23.12.2011.

 • Sviatosť zmierenia na vianočne sviatky bude vysluhovaná vo farskom chráme na budúcu nedeľu (18.12.2011), v Tovarníkoch v stredu (14.12.2011) o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v sobotu (17.12.2011) o 16:00 h.

 • Predvianočná spoveď chorých bude v pondelok 19.12.2011 v dopoludňajších hodinách. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

 • Z dôvodu predvianočných spovedí vo farnostiach, v Tovarníkoch tento týždeň bude sv. omša len v stredu 14.12.2011 o 17:30 h.

 • Z dôvodu predvianočných spovedí vo farnostiach, v Malých Bedzanoch tento týždeň bude sv. omša len v sobotu 17.12.2011 o 16:30 h.

Farské oznamy, 4.12.2011

4. December 2011
 • Dnes (4.12.2011) je prvá nedeľa v mesiaci. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 do 17:00 hod. 
 • Dnes v nedeľu (4.12.2011) sa uskutoční farská ofera. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné ,,Pán Boh zaplať“.
 • V pondelok po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac január, február a marec 2012. 
 • V utorok 6.12.2011 o 18:00 h pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom. Sv. Mikuláš každé dieťa obdaruje malou pozornosťou. Svätý Mikuláš rád rozdá aj iné darčeky označené menom, ktoré môžete nechať na fare. V programe stretnutia je: svätá omša, divadelná hra o svätom Mikulášovi a stretnutie so svätým Mikulášom.
 • Tento týždeň vo štvrtok 8.12.2011 pripadá prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Eucharistia z vigílie bude slávená vo farskom chráme stredu (7.12.2011) o 18:00 h. V deň slávnosti, vo štvrtok (8.12.2011) sväté omše budú slúžené vo farskom chráme: o 7:00 h, o 8:15 h (školská) a o 18:00 h., v Tovarníkoch o 17:30 h a v Malých Bedzanoch o 16:30 h.   
 • Tento týždeň pozývame deti na roráty o 7:00 h ráno v pondelok, v stredu a  piatok. (V utorok z dôvodu sviatku sv. Mikuláša roráty budú len pre dospelých, vo štvrtok z dôvodu sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie roráty nebudú.)
 • Od adventu ranná  sobotná svätá  omša vo farskom kostole začína o 8:00 h.
 • Sviatosť zmierenia na vianočne sviatky bude vysluhovaná vo farskom chráme na štvrtú adventnú nedeľu, čiže 18.12.2011, v Tovarníkoch v stredu 14.12.2011 o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v sobotu 17.12.2011 o 16:00 h.  
 • Tento týždeň v stredu, piatok a v sobotu máme zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň.
 • Predvianočný deviatnik sa v rodinách bude konať od 15. do 23. decembra.
 • Predvianočná spoveď chorých bude v pondelok 19.12.2011 v dopoludňajších hodinách.
 • Riaditeľstvo Cirkevnej školy úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša v Topoľčanoch oznamuje žiakom 9. Ročníka, ako aj starším absolventom základných škôl, že v školskom roku 2012/13 majú možnosť štúdia vo viacerých umeleckých odboroch. Podrobnosti sú na plagáte.
 • Do budúcej nedele (11.12.2011) je možnosť prihlásiť sa za člena živého ruženca v ružencovom bratstve našej farnosti. Prihlášky sú k dispozícii v sakristii.
 • V pondelok 5.12.2011 o 14:30 h na cintoríne v Tovarníkoch sa rozlúčime s našou sestrou v Kristovi, pani Annou Grmanovou. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00