Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre December, 2011

Farské oznamy, 25.12.2011

25. December 2011
 • Ďakujeme všetkým obetavým mužom a ženám, ktorí pomohli pri upratovaní, výzdobe a stavaní betlehema v našom chráme. Ďakujeme taktiež za darovanie stromčekov. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili vyslovujeme úprimné “Pán Boh zaplať za vašu námahu.

 • V pondelok 26.12.2011 na sviatok sv. Štefana pri sv. omši o 9.00 h bude účinkovať zbor z farnosti Nanebovzatia Panny Márie.

 • V tento deň (pondelok 26.12.2011) sa od 13:00 h uskutoční v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny. Deti spevom a vinšami ohlasujú narodenie Krista Pána.

 • V utorok (27.12.2011) na sviatok sv. Jána apoštola a evanjelistu pozývame našu farskú rodinu na eucharistickú adoráciu po večernej sv. omši.

 • Vo štvrtok 29.12.2011 počas sv. omše bude účinkovať v našom chráme spevácky zbor GIHON, ktorý vás srdečne pozýva na polhodinový vianočný koncert po sv. omši.

 • V piatok (30.12.2011) na sviatok Svätej Rodiny počas sv. omše o 18.00 h bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

 • V sobotu (31.12.2011) sa počas rannej sv. omše budeme v spoločných prosbách modliť za bratov a sestry našej farnosti, ktorí zomreli v tomto roku 2011.

 • Taktiež v sobotu (31.12.2011), ale po večernej svätej omši sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roku. Ten, kto sa pri nej zúčastni spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok plnomocné odpustky. O 23.30 h bude vo farskom kostole vyložená sviatosť oltárna k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.

 • V nedeľu 1.01.2012 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Duchu Svätý, príď z neba“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok plnomocné odpustky.

 • Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nach sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môžu do 5. januára.

 • Dnes (25.12.2011) na slávnosť Narodenia Pána sa bude konať farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujem úprimné: „Pán Boh zaplať“.

Farské oznamy, 18.12.2011

19. December 2011
 • Tento týždeň od pondelka do soboty o 7:00 h ráno budú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame najmä všetky deti.

 • Sviatosť zmierenia na vianočne sviatky bude vysluhovaná vo farskom chráme dnes v nedeľu (18.12.2011) od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h.

 • Dnes (v nedeľu 18.12.2011) bude vo farskom chráme dodatočná sv. omša o 18:00 h.

 • Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v pondelok 19.12.2011 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

 • V nedeľu (25.12.2011) na slávnosť Narodenia Pána sa bude konať farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujem úprimné: „Pán Boh zaplať“.

 • Naša farnosť sa aj tento rok zúčastní celoslovenskej akcie koledovanie Dobrej noviny. Rodiny, ktoré budú ochotné prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii. Koledníci navštívia Vaše rodiny 26.12. 2011. Koledníci sa stretnú pred farou o 12:30 h a začnú koledovať o 13:00 h.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00