Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre April, 2011

Farské oznamy, 24.4.2011

24. April 2011
 • Dnes aj zajtra budeme pokračovať v Novéne k Božiemu Milosrdenstvu o 15.00hod. Od utorka bude táto Novéna po večernej sv. omši okrem stredy, kedy budeo 18.00 hod.. Na budúcu nedeľu bude dodatočná sv. omša o 15.00 hod. – v deňblahorečenia Božieho služobníka Jána Pavla II. – na záver Deviatnika a na oslavuBožieho Milosrdenstva.

 • Dnes 24. apríla 2011 je 6. výročie Inaugurácie pontifikátu pápeža BenediktaXVI., ktorého odporúčame do vašich individuálnych a spoločných modlitieb: „ŽivBože Otca Svätého námestníka Kristovho“.

 • Dnes máme v našej farnosti veľkonočnú farskú oferu. Všetkým milodarcomvyslovujeme „Srdečné Pán Boh zaplať“.

 • Zo srdca sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa vo farskom aj vo filiálnychkostoloch postarali o dôstojný priebeh bohoslužieb: lektorom, miništrantom,spevákom a taktiež tým, ktorí upratovali a zdobili kostoly ale aj tým, čo pomáhaliakýmkoľvek iným spôsobom.

 • Oznamujeme, že spoveď birmovancov, rodičov a birmovných rodičov budev piatok o 17.00 hod. Následne v sobotu o 10.00 hod. bude vyslúžená sviatosťbirmovania naším birmovancom otcom biskupom Mons. Mariánom Chovancom.

 • Láska je väčšia ako smrť! Ježiš už zvíťazil a s ním určite zvíťazíme ajmy…Požehnané, láskou a pokojom naplnené Veľkonočné sviatky prajem v mene otcov pavlínov.

Veľkonočné trojdnie

20. April 2011

Veľkonočné trojdnie

Kostol sv. Ladislava a Gorazda; Topoľčany

21.4.2011 Zelený štvrtok

18:00 hod. Sv. omša na pamiatku Pánovej večere

( po obradoch začiatok priamej deväťdňovej prípravy na sviatosť birmovania)

22.4.2011 Veľký piatok

12.00 hod. Krížová cesta na Kalvárii

15.00 hod. Slávenie utrpenia a smrti Pána

Po obradoch poklona pri Božom hrobe do 22.00 h.

21.30 hod. Novéna k Božiemu Milosrdenstvu

23.04.2011 Biela sobota

08.00 hod. Vyloženie Sviatosti Oltárnej

15.00 hod. Novéna k Božiemu Milosrdenstvu

(spoločná Modlitba odprosenia, chvál, vďaky vzdávania a prosieb)

19.30 hod. Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania

Procesia na oslavu vzkrieseného Pána

24.04.2011 Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

09.00 hod. Slávnostná sv. omša

10.30 hod Slávnostná sv. omša za farníkov

15.00 hod. Novéna k Božiemu Milosrdenstvu

25.04.2011 Veľkonočný pondelok

09.00 hod. Sv. omša

15.00 hod. Novéna k Božiemu Milosrdenstvu

 

Nech sila, ktorá sa zrodila z kríža a z prázdneho hrobu premieňa

Váš život a naplní ho nádejou ! ALELUJA!

 1.  Dnes (nedeľa17.04.2011) je v našom farskom kostole veľkonočná sv. spoveď od 14.00 – 17.30 hod. Následne o 18.00 hod. bude dodatočná sv. omša.

 2.  Dnes (nedeľa 17.04.2011) bude krížová cesta o 15.00 hod. na Kalvárii.

 3. Chorých budeme spovedať v Topoľčanoch v pondelok od 9.00 hod. a v Tovarníkoch od 11.00 hod.

 4. Od pondelka 18.04.2011 začína Veľký týždeň, v ktorom svätá Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života. Pôstne obdobie pokračuje do Zeleného štvrtku, kedy sa večernou sv. omšou začína Veľkonočné trojdnie, ktoré vyvrcholí vo veľkonočnej vigílii.

 5. Na Zelený štvrtok po obradoch bude začiatok priamej deväťdňovej prípravy na sviatosť bir movania.

 6. Na Veľký piatok platí prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

 7. Na Veľký piatok bude krížová cesta na Kalvárii o 12.00 hod. V tento deň sa takisto začína Novéna k Božiemu Milosrdenstvu. Modlitba k Božiemu Milosrdenstvu bude o 21.30 hod. a na Bielu sobotu o 15.00 hod.

 8. Na budúcu nedeľu sa bude konať farská ofera. Za všetky milodary už teraz vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 1. Dnes bude pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii o 15:00 hod.. V našom farskom kostole bude pobožnosť krížovej cesty  v piatok pre deti o 7:15 hod a  o 17:30 hod. pred večernou sv. omšou pre všetkých veriacich.

 2. Festivalový výber Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na organový koncert Stefana Baiera z Nemecka, ktorý bude v pondelok 11.4.2011 o 18:00 hod. v kaplnke kláštora sv. Alžbety.  

 3. V tomto týždni bude trinásty deň mesiaca. V stredu vás pozývame na modlitbu sv. ruženca vo forme Večeradla o 17:00 hod., po ktorom bude dodatočná sv. omša.

 4. Vo filiálnych kostoloch budeme spovedať pred Veľkou Nocou v pondelok v Malých Bedzanoch od 16:30 hod. a v utorok v Tovarníkoch od 17:00 hod..

 5.  Pred Veľkou Nocou budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí našej farnosti. Preto prosíme, aby ste do nedele 17. apríla nahlásili tých, ktorí tieto sviatosti chcú prijať.

 6. Na budúcu nedeľu bude v našom farskom kostole veľkonočná sv. spoveď od 14.00 – 17.00 hod. Následne o 18:00 hod. bude dodatočná sv. omša.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00