Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Archív pre ‘Oznamy’ Category

27.3.2020 Piatok po 4. pôstnej nedeli

Kniha Múdrosti   −   Múd 2, 1a. 12-22

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 7, 1-2. 10. 25-30

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci.

Slovo, ktoré spája dnešné prvé čítanie z knihy Múdrosti a Evanjelium je slovo Otec.

Čítame: „… chváli sa, že Boh mu je otcom.“ Múdr 2,16 a v Evanjeliu „Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal.“ Jn7,29 Ľudia z dnešného Evanjelia vedia o Ježišovi tak veľa. Kto sú jeho rodičia, odkiaľ pochádza, akú školu skončil, alebo neskončil a dokáže tak krásne hovoriť. Aj teraz, keď sme doma dlhšie môžeme mať také pokušenie: „Už viem o nich všetko.“ Ale je to pokušenie nielen smerom k ľuďom, ale aj smerom k Bohu. Ježiš je človekom, Ježiš je chlebom, Ježiš je v kostole, to všetko už od detstva vieme, ale teraz tak veľmi nám to chýba, aby Ježiš bol opravdivo pri nás tak blízko ako len človek dokáže, aby bol prístupný tak ako všedný chlieb. Prvý kresťania nepoznali slovo, miesto kostol oni sa zhromažďovali v domoch, vo všednosti, štedrosti a tam bola Eucharistia, tam prichádzal Boh. „Lenže o tom vieme odkiaľ je“ Jn 7, 27 hovorí dnešné Evanjelium: či z Galilei či z Nazareta z takýchto miest môže prísť Mesiaš? Či v našom dome, v našej rodine, v našich podmienkach, ktoré tak dobré poznáme môže prebývať Boh?“ Odpoveď je áno. Mesiáš prišiel z Galilei, z Nazareta a ten istý Mesiáš Spasiteľ Ježiš Kristus chce byť s nami aj v našich domoch. Ježiš poslaný Otcom, ktorý nás miluje.

Istý kardinál povedal: „ Boh je ako jar.“ Možno preto, že hoci jar prichádza každý rok vždy ma prekvapí krásou, teplom, farbami.

Nech naše stretnutia s Ježišom v každodennej modlitbe budú pre nás vždy ako jar: krásne, prekvapujúce. Ježiš prišiel, aby nám ukázal Otca, Jeho Lásku, Jeho Slovo, Jeho Vôľu, Jeho Svätosť,. Ježiš prišiel nás spasiť, zachrániť cez smrť na kríži. Lebo taká bola vôľa Otca. Milosrdný Otec ukázal v Ježišovi Kristovi svoje veľké Milosrdenstvo. V čase epidémie kde toľko ľudí bojuje o život, toľko ľudí riskuje svojim životom, aby zachránil iných, Ježiš nám prináša Slovo o milujúcom Otcovi, ktorý je prameňom nášho života, od ktorého prichádzame a ku ktorému kráčame. Amen.

p.Róbert Kurowidzki

správca farnosti

26.3.2020 Štvrtok po 4. pôstnej nedeli

Kniha Exodus − Ex 32, 7-14

Evanjelium podľa Jána − Jn 5, 31-47

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci.

Dnes tým, ktorý spája prvé čítanie a Evanjelium je Mojžiš. V knihe Exodus počujeme ako modlí sa za ľud: „Nech utíchne tvoj hnev a odpusť zločin svojho ľudu.“ Asi dnes nikto z nás nepochybuje, že aj my sme pozvaní k modlitbe za svet. Často nás k tomu pozýva aj pápež František a to aj na konkrétnu hodinu. Veľmi dôležitá bude aj zajtra v piatok 27.3. 2020 o 18.00 hod., keď môžeme sa cez média spojiť v spoločnej adorácii s pápežom Františkom, ktorú on zakončí Eucharistickým požehnaním „UrbietOrbi“ čiže „Mestu a Svetu.“ Mojžiš hovorí Bohu: „Spomeň si na Abraháma, Izáka a Izraela.“ Pripomína nám tým, ako veľmi dôležité je mať korene a pamätať na tieto korene. Korene tvoria sa cez modlitbu za tých čo boli, sú, ale aj budú. Dnes v čase epidémie môžeme povedať, že korene tvoria sa aj cez starosť o ľudí starších a pomoc im. V Evanjeliu Ježiš dnes hovorí nám, že človek bez koreňov to človek, ktorý sám o sebe dá svedectvo, ktoré najčastejšie znie: „ ja viem, ja dokážem, ja som lepší. To človek, ktorí chce mať všetko uložené, vysvetlené, bezpečné. Ale keď život sa stane takým, už nebude potrebný Spasiteľ. Preto Ježiš pozýva nás na cestu viery v Jeho poslanie: „Byť Spasiteľom.“ A vieru v Toho, ktorý ho poslal. Otca, ktorý nás miluje. Ježiš náš Spasiteľ už prišiel, prichádza a vždy bude prichádzať.

Amen.

p.Róbert Kurowidzki

správca farnosti

25.3.2020 Zvestovanie Pána

Kniha proroka Izaiáša − Iz 7, 10-14; 8, 10c

List Hebrejom − Hebr 10, 4-10

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 1, 26

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci.

Dnešná slávnosť Zvestovanie Pána môže nám vniesť do srdca dôveru, že hoci nie všetko chápem čo sa deje v mojom živote a vo svete, ale mám Božie Slovo, ktoré znie z prvého dnešného čítania z knihy proroka Izaiáša, kde počujeme: „Hľa Panna počne a porodí Syna a dá mu meno Emanuel, lebo s nami je Boh!“. Boh aj dnes je a bude s nami!

Ťažko je nám keď máme niečo pripravené a musíme meniť plány. Panna Mária učí nás, že je to možné a ako je to možné. Na začiatku dnešného Evanjelia čítame: „ Boh poslal anjela Gabriela k Panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozefovi.“ To bol jej plán na život. Manželstvo. To bola jej predstava o budúcnosti. Ale prichádza Boh a Panna Mária s veľkou slobodou to prijíma, lebo verí, že je to Božia vôľa. Aj nám sa teraz plány zmenili. Zmenili sa naše predstavy o súčasnosti aj o budúcnosti. Prosme Pannu Máriu, aby nám vyprosila takú vieru, aby sme z hĺbky srdca povedali Bohu: buď vôľa tvoja.

Dnešný čas epidémii ukazuje nám pravdu o ľudských hraniciach, ale súčasne je to dialóg plný nádeje. Rozhovor neba so zemou. Boha s človekom, kde počujeme: lebo Bohu nič nie je nemožné“. Je to Božie Slovo, ktoré nás vie previesť cez strach, ťažkosti, problémy a prináša nádej.

p.Róbert Kurowidzki

správca farnosti

24.3.2020 Utorok po 4. pôstnej nedeli
Kniha proroka Ezechiela − Ez 47, 1-9. 12
Evanjelium podľa Jána − Jn 5, 1-3. 5-16
Milovaný bratia a sestry, drahí farníci!
Slovo, kľúč, ktoré nám môže pomôcť otvoriť dnešné čítania, slovo, ktoré môže spojiť, premostiť, je to slovo, ktoré v dobe epidémie, tak veľmi potrebujeme. Je to slovo UZDRAVENIE.
Vody, ktoré v prvom čítaní tečú z pod chrámu, uzdravujú, prinášajú život mimo chrámu. V týchto dňoch, keď nemôžeme modliť sa na sv. omši v kostole, je to slovo plné nádeje. Boh uzdravuje, Boh prináša život, nielen v chráme.
Prorok Ezechiel, ktorého anjel niekoľko ráz previedol cez vody, ktoré tečú z pod chrámu a o tej vode Ježiš sám hovorí v 7. kapitole Evanjelia sv. Jána vo veršoch 37-38: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdi živej vody.“
Ezechiel, ale aj my všetci sme pozvaní, aby sme v stretnutí s Bohom, vo vzťahu s Ním, vchádzali ďalej a hlbšie, hlbšie a ďalej, až do chvíle, keď my už nad tým kontrolu nemáme. Tá voda nás unáša tam, kde chce a UZDRAVUJE.
Chorý človek z dnešného Evanjelia povedal takéto slová: „Nemám človeka.“ Čiže jeho choroba to nie je len to, že nemôže chodiť, ale ja to, že je sám. Dnes pozrime sa, či všetci ľudia v našej farnosti majú človeka, ktorý im urobí nákup, zavolá im, aby sa s nimi porozprával, pomodlil.
V čase epidémie buďme ľuďmi. Amen.

p. Róbert Kurowidzki
správca farnosti

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00